Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- morfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-2GOM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- morfologia
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się znajomością pojęć z zakresu przedmiotów:


- Wstęp do językoznawstwa,

- Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka,

- Gramatyka języka rosyjskiego-morfologia cz. 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

– pozyskanie uporządkowanej wiedzy ogólnej (obejmującej terminologię, teorie i metodologię) i szczegółowej z zakresu słowotwórstwa i morfologii;

– uświadomienie kompleksowej natury języka oraz złożoności i historycznej zmienności znaczeń;

– wykształcenie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych rodzajów jednostek językowych, ujawniania ich właściwości formalnych i funkcyjnych oraz ich wzajemnego powiązania i miejsca w całości systemu gramatycznego;

– wykształcenie umiejętności interpretacji różnorodnych zjawisk językowych w świetle współczesnych teorii gramatycznych;

– pozyskanie wiedzy niezbędnej do kontynuacji przedmiotu Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - składnia w kolejnym semestrze.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_14

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne: językoznawstwo

Rok studiów: II rok,1 st., semestr III

Wymagania wstępne: znajomość pojęć z zakresu przedmiotów:

Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego-fonetyka, Gramatyka języka rosyjskiego-morfologia cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60h= 30h - wykład, 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja,

ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, metody z użyciem podręcznika programowego, dyskusja

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15x2h=30h (1 ECTS)

Udział w ćwiczeniach: 15x2h=30h (1 ECTS)

Uczestnictwo w konsultacjach: 15x2h=30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć (przygotowanie teoretyczne, dokończenie lub opracowanie w domu sprawozdań z zajęć): 45h (1,5 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu: 20h (0,5 ECTS)

Razem: 155 h (5 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 90h (3 ECTS)

Literatura:

1. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980;

2. Современный русский язык. Ч.2. Словообразование. Морфонология. Морфология, под ред. П.П. Шубы, Минск 1998;

3. А.Н. Тихонов, Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология), Москва 2003.

4. Ф.К. Гужва, Современный русский литературный язык, Киев 1978;

5. Современный русский язык. Под ред. Д.Э. Розенталя, Москва 1979;

6. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. Pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

Student, który, zaliczył przedmiot:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i morfologii - K_W02;

- wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje jednostki gramatyczne języka pełniące samodzielne i niesamodzielne funkcje - K_W03, K_U06;

- wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych - K_W03, K_U06;

- jest świadomy kompleksowej natury języka rosyjskiego oraz jego złożoności i zmienności znaczeń - K_W13;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej - K_U03;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się - K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Egzamin (w formie pisemnej lub ustnej) po semestrze III (zimowym) przeprowadza osoba prowadząca wykład po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz, Nataliia Kondratenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Elżbieta Bogdanowicz, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bogdanowicz, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.