Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1SEM4
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów językowych, dydaktycznych i społecznych, przeprowadzenia stosunkowo prostych badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne (poprawny język, właściwe korzystanie ze źródeł itp.)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_16

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 8 ECTS

za udział w ćwiczeniach: 60 h = 2,4 ECTS

za udział w konsultacjach: 70h = 2,8 ECTS

przygotowanie do zajęć, zbieranie literatury źródłowej, pisanie pracy licencjackiej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 70h = 2,8 ECTS

Razem: 200h (co odpowiada 8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 130h (co odpowiada 5,2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Zenderowski Radosław „Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”, Warszawa 2014.

2. Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna, „Metodologia badań w glottodydaktyce”, Kraków 2010.

3. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. Piotra Stelmaszczyka, Łódź 2006.

4. Literatura związana z tematem pracy magisterskiej (indywidualny dobór).

Uzupełniająca:

5. Łobocki Mieczysław, „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2008.

6. Komorowska Hanna, „Metody badań empirycznych w glottodydaktyce”, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Student, który zaliczył przedmiot:

1.Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, z teorii i metodologii glottodydaktycznej (K_W01, K_W04, K_W08).

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania własnością intelektualną (K_W07).

2. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, których celem jest rozwiązywanie złożonych problemów naukowych z zakresu językoznawstwa, wiedzy o akwizycji i nauce języków obcych (K_U04).

3.Potrafi dokonać wnikliwej analizy i interpretacji różnych tekstów, umie merytorycznie argumentować, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań (K_U07, K_U08)

4. Posiada umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego oraz umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku rosyjskim, dzięki którym może w formie pisemnej zaprezentować wyniki swojej pracy badawczej (K_U11)

5. Rozumie potrzebę czytania jako sposobu kształtowania jego wrażliwości estetycznej, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne, dyskusje studenta, ocena bieżących zadań (np. referowanie przeczytanych najnowszych badań naukowych z językoznawstwa, prezentowanie poszczególnych części pracy), praca magisterska.

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia w sesji zimowej i letniej (I rok II st.) jest napisanie, oddanie i otrzymanie akceptacji ustalonych na zajęciach części pracy magisterskiej zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. Harmonogram pracy jest udostępniony studentom na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo.

Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów językowych, dydaktycznych i społecznych, przeprowadzenia stosunkowo prostych badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne (poprawny język, właściwe korzystanie ze źródeł itp.)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_16

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 8 ECTS

za udział w ćwiczeniach: 60 h = 2,4 ECTS

za udział w konsultacjach: 70h = 2,8 ECTS

przygotowanie do zajęć, zbieranie literatury źródłowej, pisanie pracy licencjackiej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 70h = 2,8 ECTS

Razem: 200h (co odpowiada 8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 130h (co odpowiada 5,2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Zenderowski Radosław „Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”, Warszawa 2014.

2. Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna, „Metodologia badań w glottodydaktyce”, Kraków 2010.

3. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. Piotra Stelmaszczyka, Łódź 2006.

4. Literatura związana z tematem pracy magisterskiej (indywidualny dobór).

Uzupełniająca:

5. Łobocki Mieczysław, „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2008.

6. Komorowska Hanna, „Metody badań empirycznych w glottodydaktyce”, Warszawa 1982.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Baranov
Prowadzący grup: Andrey Baranov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo.

Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów językowych, dydaktycznych i społecznych, przeprowadzenia stosunkowo prostych badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne (poprawny język, właściwe korzystanie ze źródeł itp.)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_16

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 8 ECTS

za udział w ćwiczeniach: 60 h = 2,4 ECTS

za udział w konsultacjach: 70h = 2,8 ECTS

przygotowanie do zajęć, zbieranie literatury źródłowej, pisanie pracy licencjackiej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 70h = 2,8 ECTS

Razem: 200h (co odpowiada 8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 130h (co odpowiada 5,2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Zenderowski Radosław „Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”, Warszawa 2014.

2. Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna, „Metodologia badań w glottodydaktyce”, Kraków 2010.

3. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. Piotra Stelmaszczyka, Łódź 2006.

4. Literatura związana z tematem pracy magisterskiej (indywidualny dobór).

Uzupełniająca:

5. Łobocki Mieczysław, „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2008.

6. Komorowska Hanna, „Metody badań empirycznych w glottodydaktyce”, Warszawa 1982.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo.

Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów językowych, dydaktycznych i społecznych, przeprowadzenia stosunkowo prostych badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne (poprawny język, właściwe korzystanie ze źródeł itp.)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_16

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych II stopnia semestr I i II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz.

Punkty ECTS: 8 ECTS

za udział w ćwiczeniach: 60 h = 2,4 ECTS

za udział w konsultacjach: 70h = 2,8 ECTS

przygotowanie do zajęć, zbieranie literatury źródłowej, pisanie pracy licencjackiej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 70h = 2,8 ECTS

Razem: 200h (co odpowiada 8 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 130h (co odpowiada 5,2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Zenderowski Radosław „Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”, Warszawa 2014.

2. Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna, „Metodologia badań w glottodydaktyce”, Kraków 2010.

3. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. Piotra Stelmaszczyka, Łódź 2006.

4. Literatura związana z tematem pracy magisterskiej (indywidualny dobór).

Uzupełniająca:

5. Łobocki Mieczysław, „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2008.

6. Komorowska Hanna, „Metody badań empirycznych w glottodydaktyce”, Warszawa 1982.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)