Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia konfliktu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1AK Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia konfliktu
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach wykładu student uzyskuje podstawowe informacje z zakresu archeologii i prehistorii ziem polskich oraz archeologii historycznej ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących archeologii konfliktu.

W ramach ćwiczeń student uzyskuje podstawowe informacje z zakresu metod i metodologii archeologii konfliktu oraz wybranych zagadnień dotyczących archeologii konfliktu na obszarze dzisiejszej Polski. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w warsztacie naukowym historyka wojskowości.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje z zakresu metod i metodologii archeologii, archeologii grobów i cmentarzysk oraz archeologii osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z archeologią konfliktu (pochówki wojowników, militaria w wyposażeniu grobów, archeologia zespołów obronnych).

Tematyka ćwiczeń koncentruje się na wybranych zagadnieniach materialnych świadectw działań wojennych na obszarze Polski (od pradziejów po I wojnę światową), ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Tematy wykładów:

1-2/ Podstawowe pojęcia z zakresu prehistorii i archeologii

3/ Podziały kulturowe i periodyzacja pradziejów ziem dzisiejszej Polski

4/ Osadnictwo obronne i broń w pradziejach ziem polskich

5/ Archeologia historyczna definicje i zarys problematyki

6/ Archeologia zespołów obronnych - zarys problematyki

7/ Archeologia zespołów obronnych na obszarze Polski Północno-wschodniej

Tematyka ćwiczeń:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Konwersatorium – 15+15 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 104 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 7,5x2 godz.= 15 godz.

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 7,5x2 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 6x2godz.=12 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją prac projektowych: 3x1 godz.= 3 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z trzech konsultacji)

- realizacja zadań projektowych: 3x5 godz.=20 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. trzy zadania projektowe)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 20 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 10 godz.

- zaliczenie lektur: 2 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 15+15+12+3+20+20+10+1+2+5+1= 104 godz. (104:25=4,16)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+30wyk.+8konsult.+2zalicz.+1eg. = 71 godz., 3 pkt. ECTS (71:25=2,84)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

8konsult.+8projekt.+30real.=46 godz. 2 pkt. ECTS (46:25=1,84)

Literatura:

Literatura do wykładu:

Bogdanowski J., Architektura obronna. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996.

Guerqin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1974. (lub późniejsze wydanie)

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998. (lub późniejsze wydania)

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kajzer L., Kołodziejski, S, Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

Notatki z wykładów.

Literatura do ćwiczeń:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

Hoffmann M. J., Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 2000.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

Kmieciński J. red., Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 2, Warszawa-Łódź 1989.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Karczewski M., Archeologia I wojny światowej. Giżycka Pozycja Polowa. Problemy badawcze i konserwatorskie, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 2, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s. 51-67.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

M. Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej … Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim, Białystok, 2017.

M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej. Stan badań i ochrony, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

KP6_WG11, KP6_WG12, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_UW3, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i pracy pisemnej na temat wybranego przez uczestnika zajęć zagadnienia z zakresu archeologii konfliktu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu student uzyskuje podstawowe informacje z zakresu archeologii i prehistorii ziem polskich oraz archeologii historycznej ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących archeologii konfliktu.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Literatura:

Literatura do ćwiczeń:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

Hoffmann M. J., Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 2000.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

Kmieciński J. red., Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 2, Warszawa-Łódź 1989.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Karczewski M., Archeologia I wojny światowej. Giżycka Pozycja Polowa. Problemy badawcze i konserwatorskie, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 2, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s. 51-67.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

M. Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej … Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim, Białystok, 2017.

M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej. Stan badań i ochrony, Białystok 2018.

Uwagi:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach i pracy pisemnej na temat wybranego przez uczestnika zajęć zagadnienia z zakresu archeologii konfliktu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.