Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia i kartografia wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1GKW Kod Erasmus / ISCED: 07.152 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Geografia i kartografia wojskowa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopnia sem. letni
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Vademecum studiów historyczno-wojskowych 350-HS1-1VHW

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu badań geograficzno-historycznych oraz kartografii historyczno-wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł wojskowo-geograficznych oraz kartograficznych, a także ich wykorzystanie we własnej pracy naukowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr II

Wymagania wstępne: Vademecum studiów historyczno-wojskowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne: Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu, praca z mapą – indywidualna i w grupie, praca w terenie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 68:25 = 2,72 ECTS., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 6 x 1 godz.= 6 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z sześciu konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 4 x 4 godz. = 16 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 4 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+6+16+2=68 godz. (68:25=2,72)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+6konsult.+1zalicz. = 37 godz., 1,5 pkt. ECTS (37:25=1,48)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

6konsult.+16projekt.=22 godz. 1 pkt. ECTS (22:25=0,88)

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Alexandrowicz, J. Łuczyński, R. Skrycki, Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII w., Warszawa 2017.

H. Bartoszewicz, Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku, Warszawa-Pułtusk 2012.

K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Warszawa-Kraków 1963.

Geografia wojenna. Vademecum. Zbiór podstawowych pojęć i informacji, Warszawa 1980.

A. Konias, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku, Katowice 2000.

B. Krassowski, Polska kartografia wojskowa 1918-1945, Warszawa 1974.

B. Olszewicz, Polska kartografja wojskowa (zarys historyczny), Warszawa 1921.

Z. Parucki, Geografia polityczna i wojenna, Warszawa 1979.

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.

M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999.

E. Sobczyński, Historia służby geograficznej i topograficznej Wojska Polskiego, Warszawa 2001.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Aksamitowski, Metodologiczne aspekty prac nad atlasem historyczno-wojskowym, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

H. Bagiński, Studja terenu i metoda opisu kraju, Warszawa 1924.

J. Centek, Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919-1934), [w:] Wojna a mapa. Historia i współczesność, red. M. Krotofil, M. Rybak, Toruń 2017.

A. Czerny, Powstanie i etapy rozwoju map topograficznych do końca XIX wieku, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Drabek, F. Piątkowski, 1000 słów o mapach i kartografii, Warszawa 1989.

Instrukcja wykonania opisu wojskowo-geograficznego, Warszawa 1924.

S. Gąsiewicz, Znaki topograficzne map polskich 1:25.000, polskich 1:100.000. niemieckich 1:25.000, niemieckich 1:100.000, b. Ros[ji] Zach[odniej] 1:100.000, austriackich 1:75.000, rosyjskich 1:84.000 i znaki taktyczne, Warszawa 1930.

B. Krassowski, Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej, [w:] Studia i materiały z historii kartografii. Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, materiały z konferencji, Warszawa 1982.

M. Meksuła L. Grzechnik, Ewolucja grafiki polskich map topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Niebrzycki, Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studjum terenu, Warszawa 1930.

A. Pieńkowski, Prusy Wschodnie. Szkic wojskowo-geograficzny i statystyczny, Warszawa 1930.

A. Rzucidło, Przedstawianie rzeźby terenu na mapach topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

R. Umiastowski, Terytorjum Polski pod względem wojskowym, cz. 1, Warszawa 1921.

T. Wesołowski, Recenzja: Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 23, 2010.

Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Zestawienie znaków topograficznych map austriackich, niemieckich i rosyjskich, Warszawa 1925.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10000 i 1:25000, Warszawa 1931.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Znaki i objaśnienia do map 1:25000, 1:100000, 1:300000, Warszawa 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny, Katalog map, Warszawa 1938.

mapy topograficzne ze zdigitalizowanego zasobu „Archiwum map WIG” (www.mapywig.org)

niemieckie opracowania z serii „Militärgeographische Beschreibung” oraz „Militärgeographische Angaben” (Czechosłowacja, Polska, Litwa, Związek Sowiecki).

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG11, KP6_WG12, KP6_WK5;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność studentów podczas zajęć oraz stopnie uzyskane za indywidualne i zespołowe zadania wykonywane przez studentów. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu badań geograficzno-historycznych oraz kartografii historyczno-wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł wojskowo-geograficznych oraz kartograficznych, a także ich wykorzystanie we własnej pracy naukowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr II

Wymagania wstępne: Vademecum studiów historyczno-wojskowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne: Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu, praca z mapą – indywidualna i w grupie, praca w terenie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 68:25 = 2,72 ECTS., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 6 x 1 godz.= 6 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z sześciu konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 4 x 4 godz. = 16 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 4 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+6+16+2=68 godz. (68:25=2,72)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+6konsult.+1zalicz. = 37 godz., 1,5 pkt. ECTS (37:25=1,48)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

6konsult.+16projekt.=22 godz. 1 pkt. ECTS (22:25=0,88)

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Alexandrowicz, J. Łuczyński, R. Skrycki, Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII w., Warszawa 2017.

H. Bartoszewicz, Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku, Warszawa-Pułtusk 2012.

K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Warszawa-Kraków 1963.

Geografia wojenna. Vademecum. Zbiór podstawowych pojęć i informacji, Warszawa 1980.

A. Konias, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku, Katowice 2000.

B. Krassowski, Polska kartografia wojskowa 1918-1945, Warszawa 1974.

B. Olszewicz, Polska kartografja wojskowa (zarys historyczny), Warszawa 1921.

Z. Parucki, Geografia polityczna i wojenna, Warszawa 1979.

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.

M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999.

E. Sobczyński, Historia służby geograficznej i topograficznej Wojska Polskiego, Warszawa 2001.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Aksamitowski, Metodologiczne aspekty prac nad atlasem historyczno-wojskowym, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

H. Bagiński, Studja terenu i metoda opisu kraju, Warszawa 1924.

J. Centek, Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919-1934), [w:] Wojna a mapa. Historia i współczesność, red. M. Krotofil, M. Rybak, Toruń 2017.

A. Czerny, Powstanie i etapy rozwoju map topograficznych do końca XIX wieku, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Drabek, F. Piątkowski, 1000 słów o mapach i kartografii, Warszawa 1989.

Instrukcja wykonania opisu wojskowo-geograficznego, Warszawa 1924.

S. Gąsiewicz, Znaki topograficzne map polskich 1:25.000, polskich 1:100.000. niemieckich 1:25.000, niemieckich 1:100.000, b. Ros[ji] Zach[odniej] 1:100.000, austriackich 1:75.000, rosyjskich 1:84.000 i znaki taktyczne, Warszawa 1930.

B. Krassowski, Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej, [w:] Studia i materiały z historii kartografii. Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, materiały z konferencji, Warszawa 1982.

M. Meksuła L. Grzechnik, Ewolucja grafiki polskich map topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Niebrzycki, Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studjum terenu, Warszawa 1930.

A. Pieńkowski, Prusy Wschodnie. Szkic wojskowo-geograficzny i statystyczny, Warszawa 1930.

A. Rzucidło, Przedstawianie rzeźby terenu na mapach topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

R. Umiastowski, Terytorjum Polski pod względem wojskowym, cz. 1, Warszawa 1921.

T. Wesołowski, Recenzja: Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 23, 2010.

Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Zestawienie znaków topograficznych map austriackich, niemieckich i rosyjskich, Warszawa 1925.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10000 i 1:25000, Warszawa 1931.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Znaki i objaśnienia do map 1:25000, 1:100000, 1:300000, Warszawa 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny, Katalog map, Warszawa 1938.

mapy topograficzne ze zdigitalizowanego zasobu „Archiwum map WIG” (www.mapywig.org)

niemieckie opracowania z serii „Militärgeographische Beschreibung” oraz „Militärgeographische Angaben” (Czechosłowacja, Polska, Litwa, Związek Sowiecki).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.