Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1HCY
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia cywilizacji
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Historia I rok I stopnia sem. letni
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas zajeć studenci będą śledzić jak zmieniały się pewne pojęcia w czasie i przestrzeni

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Termin cywilizacja jest bardzo obszerny i niejednoznaczny. W ramach zajeć zatytułowanych historia cywilizacji będziemy sledzić trwałość (długietrwanie) i zmianę wybranych pojeć w ramach kultury europejskiej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ II

W kulturze europejskiej termin „cywilizacja” rozpowszechnił się w 2. połowie XVIII w.; społeczny rozgłos i znaczenie nadali mu przede wszystkim pisarze oświecenia francuskiego, wiążąc jego treść z naukowymi i technicznymi postępami działalności ludzi w zakresie opanowania sił przyrody i stwarzania racjonalnych form życia społecznego. Cywilizację przeciwstawiano barbarzyństwu; łączyło się to z przekonaniem, że wszystkie ludy muszą wcześniej lub później przebyć podobne szczeble rozwoju od stanu dzikości, przez barbarzyństwo do cywilizacji i w niej dalej się doskonalić; z czasem dopiero pojęcie cywilizacji objęło dorobek materialny i kulturalny ludzkości. Sam termin cywilizacja jest bardzo obszerny i niejednoznaczny. W ramach zajeć zatytułowanych historia cywilizacji będziemy sledzić trwałość (długietrwanie) i zmianę wybranych pojeć w ramach kultury europejskiej

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3

F. Braudel, Historia i trwanie.

F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2

G. Vigarello, Historia męskości, t. 1: Od starożytności do oświecenia. Wymyślanie męskości

G. Vigarello, Historia ciała, t. 1-3

J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 1997

J. Diamond, Strzelby, zarazki i stal. Krótka historia ludzkości, Warszawa 2020

A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000

S. Huntington, Zderzenie Cywilizacji i Nowy Kształt Ładu Światowego, Warszawa 1996

L. Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia, Kraków 2020

A. Leszczyński, Ludowa historia Polski, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 - student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji

KP6_WK6 - student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 -samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 -potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 -ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

wykład, test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Suski
Prowadzący grup: Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajeć studenci będą śledzić jak zmieniały się pewne pojęcia w czasie i przestrzeni

Pełny opis:

W kulturze europejskiej termin „cywilizacja” rozpowszechnił się w 2. połowie XVIII w.; społeczny rozgłos i znaczenie nadali mu przede wszystkim pisarze oświecenia francuskiego, wiążąc jego treść z naukowymi i technicznymi postępami działalności ludzi w zakresie opanowania sił przyrody i stwarzania racjonalnych form życia społecznego. Cywilizację przeciwstawiano barbarzyństwu; łączyło się to z przekonaniem, że wszystkie ludy muszą wcześniej lub później przebyć podobne szczeble rozwoju od stanu dzikości, przez barbarzyństwo do cywilizacji i w niej dalej się doskonalić; z czasem dopiero pojęcie cywilizacji objęło dorobek materialny i kulturalny ludzkości. Sam termin cywilizacja jest bardzo obszerny i niejednoznaczny. W ramach zajeć zatytułowanych historia cywilizacji będziemy sledzić trwałość (długietrwanie) i zmianę wybranych pojeć w ramach kultury europejskiej

Literatura:

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3

F. Braudel, Historia i trwanie.

F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2

G. Vigarello, Historia męskości, t. 1: Od starożytności do oświecenia. Wymyślanie męskości

G. Vigarello, Historia ciała, t. 1-3

J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 1997

J. Diamond, Strzelby, zarazki i stal. Krótka historia ludzkości, Warszawa 2020

A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000

S. Huntington, Zderzenie Cywilizacji i Nowy Kształt Ładu Światowego, Warszawa 1996

L. Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia, Kraków 2020

A. Leszczyński, Ludowa historia Polski, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Suski
Prowadzący grup: Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas zajeć studenci będą śledzić jak zmieniały się pewne pojęcia w czasie i przestrzeni

Pełny opis:

W kulturze europejskiej termin „cywilizacja” rozpowszechnił się w 2. połowie XVIII w.; społeczny rozgłos i znaczenie nadali mu przede wszystkim pisarze oświecenia francuskiego, wiążąc jego treść z naukowymi i technicznymi postępami działalności ludzi w zakresie opanowania sił przyrody i stwarzania racjonalnych form życia społecznego. Cywilizację przeciwstawiano barbarzyństwu; łączyło się to z przekonaniem, że wszystkie ludy muszą wcześniej lub później przebyć podobne szczeble rozwoju od stanu dzikości, przez barbarzyństwo do cywilizacji i w niej dalej się doskonalić; z czasem dopiero pojęcie cywilizacji objęło dorobek materialny i kulturalny ludzkości. Sam termin cywilizacja jest bardzo obszerny i niejednoznaczny. W ramach zajeć zatytułowanych historia cywilizacji będziemy sledzić trwałość (długietrwanie) i zmianę wybranych pojeć w ramach kultury europejskiej

Literatura:

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3

F. Braudel, Historia i trwanie.

F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2

G. Vigarello, Historia męskości, t. 1: Od starożytności do oświecenia. Wymyślanie męskości

G. Vigarello, Historia ciała, t. 1-3

J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa 1997

J. Diamond, Strzelby, zarazki i stal. Krótka historia ludzkości, Warszawa 2020

A. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000

S. Huntington, Zderzenie Cywilizacji i Nowy Kształt Ładu Światowego, Warszawa 1996

L. Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia, Kraków 2020

A. Leszczyński, Ludowa historia Polski, Warszawa 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)