Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wczesnego chrześcijaństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1HWC
Kod Erasmus / ISCED: 08.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia wczesnego chrześcijaństwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok I stopniasem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu historii i funkcjonowania wczesnego Kościoła, od jego początków do końca wieku V. Student winien znać podstawowe pojęcia z dziedziny teologii, organizacji gminy chrześcijańskiej, oraz kultury Kościoła, w tym przede wszystkim literatury wczesnochrześcijańskiej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Kultura europejska ukształtowana została przez wiele czynników, spośród których tradycja judeo-chrześcijańska należy do najważniejszych. Wpływ chrześcijaństwa na społeczeństwo, sztukę, filozofię, kalendarz, prawo, kwestie żywieniowe, a nawet gospodarcze był na tyle duży, że brak podstawowej wiedzy o dziejach Kościoła i założeniach chrześcijaństwa skutkuje brakiem zrozumienia procesów historycznych zachodzących w Europie (i na obszarach zdominowanych w okresie nowożytnym przez Europejczyków) w I i II tysiącleciu. Warto przy zaznaczyć, że główne zasady życia eklezjalnego i podstawowe zasady wiary zostały sformułowane jeszcze w starożytności, w okresie wczesnochrześcijańskim.

Zajęcia z historii wczesnego chrześcijaństwa mają za zadanie zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą na temat kształtowania się chrześcijaństwa w okresie antycznym. W trakcie wykładów studenci powinni poznać podstawowe typy źródeł do poznania dziejów Kościoła, zrozumieć czynniki sprzyjające rozwojowi chrześcijaństwa w Cesarstwie, jak również zmieniające się przyczyny prześladowania chrześcijan w okresie od I do IV wieku, podobnie jak czynniki, które doprowadziły do tolerowania, a w końcu do uprzywilejowania Kościoła przez władców, poczynając od Konstantyna I. Studenci prześledzą proces rozwoju gmin chrześcijańskich i tworzenie się wielostopniowej hierarchii kościelnej, jak również dzieje konfliktów doktrynalnych wewnątrz Kościoła, które doprowadziły w wiekach IV-VI do ukształtowania się podstawowych zasad wiary, obowiązujących w różnych Kościołach chrześcijańskich po czasy współczesne (spory chrystologiczne, schizmy dyscyplinarne, mniejsze Kościoły heterodoksyjne). Okres późnej starożytności to także ostateczne ukształtowanie się obowiązującego również obecnie kalendarza liturgicznego Kościoła. W końcu zajęcia dotyczyć będą kwestii społecznych - roli kobiet w pierwotnym Kościele, stosunku Kościoła do niewolnictwa itp.

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

62,5 godz.

Literatura:

J. Daniélou, H.-I. Marrou, Historia Kościoła, tom I, Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

J. N. D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988.

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992.

E.Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

R. Kosiński, “Religie świata rzymskiego w V stuleciu”, [w:] Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010, s. 365-416.

S. Bralewski, „Kościół w świecie rzymskim w IV wieku”, [w:] Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją P. Filipczaka i R. Kosińskiego, Kraków 2015, s. 307-353.

A. Szoka, „Poganie w świecie rzymskim w IV wieku”, [w:] Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją P. Filipczaka i R. Kosińskiego, Kraków 2015, s. 354-387.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 - zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4 - wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 - zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8 - rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WK1 - ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych

KP6_WK2 - wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK4 - rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5 - rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6 - rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW8 - potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KK4 - jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP6_KO2 - docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński
Prowadzący grup: Rafał Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kultura europejska ukształtowana została przez wiele czynników, spośród których tradycja judeo-chrześcijańska należy do najważniejszych. Wpływ chrześcijaństwa na społeczeństwo, sztukę, filozofię, kalendarz, prawo, kwestie żywieniowe, a nawet gospodarcze był na tyle duży, że brak podstawowej wiedzy o dziejach Kościoła i założeniach chrześcijaństwa skutkuje brakiem zrozumienia procesów historycznych zachodzących w Europie (i na obszarach zdominowanych w okresie nowożytnym przez Europejczyków) w I i II tysiącleciu.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Kultura europejska ukształtowana została przez wiele czynników, spośród których tradycja judeo-chrześcijańska należy do najważniejszych. Wpływ chrześcijaństwa na społeczeństwo, sztukę, filozofię, kalendarz, prawo, kwestie żywieniowe, a nawet gospodarcze był na tyle duży, że brak podstawowej wiedzy o dziejach Kościoła i założeniach chrześcijaństwa skutkuje brakiem zrozumienia procesów historycznych zachodzących w Europie (i na obszarach zdominowanych w okresie nowożytnym przez Europejczyków) w I i II tysiącleciu. Warto przy zaznaczyć, że główne zasady życia eklezjalnego i podstawowe zasady wiary zostały sformułowane jeszcze w starożytności, w okresie wczesnochrześcijańskim.

Zajęcia z historii wczesnego chrześcijaństwa mają za zadanie zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą na temat kształtowania się chrześcijaństwa w okresie antycznym. W trakcie wykładów studenci powinni poznać podstawowe typy źródeł do poznania dziejów Kościoła, zrozumieć czynniki sprzyjające rozwojowi chrześcijaństwa w Cesarstwie, jak również zmieniające się przyczyny prześladowania chrześcijan w okresie od I do IV wieku, podobnie jak czynniki, które doprowadziły do tolerowania, a w końcu do uprzywilejowania Kościoła przez władców, poczynając od Konstantyna I. Studenci prześledzą proces rozwoju gmin chrześcijańskich i tworzenie się wielostopniowej hierarchii kościelnej, jak również dzieje konfliktów doktrynalnych wewnątrz Kościoła, które doprowadziły w wiekach IV-VI do ukształtowania się podstawowych zasad wiary, obowiązujących w różnych Kościołach chrześcijańskich po czasy współczesne (spory chrystologiczne, schizmy dyscyplinarne, mniejsze Kościoły heterodoksyjne). Okres późnej starożytności to także ostateczne ukształtowanie się obowiązującego również obecnie kalendarza liturgicznego Kościoła. W końcu zajęcia dotyczyć będą kwestii społecznych - roli kobiet w pierwotnym Kościele, stosunku Kościoła do niewolnictwa itp.

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

62,5 godz.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński
Prowadzący grup: Rafał Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kultura europejska ukształtowana została przez wiele czynników, spośród których tradycja judeo-chrześcijańska należy do najważniejszych. Wpływ chrześcijaństwa na społeczeństwo, sztukę, filozofię, kalendarz, prawo, kwestie żywieniowe, a nawet gospodarcze był na tyle duży, że brak podstawowej wiedzy o dziejach Kościoła i założeniach chrześcijaństwa skutkuje brakiem zrozumienia procesów historycznych zachodzących w Europie (i na obszarach zdominowanych w okresie nowożytnym przez Europejczyków) w I i II tysiącleciu.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

Kultura europejska ukształtowana została przez wiele czynników, spośród których tradycja judeo-chrześcijańska należy do najważniejszych. Wpływ chrześcijaństwa na społeczeństwo, sztukę, filozofię, kalendarz, prawo, kwestie żywieniowe, a nawet gospodarcze był na tyle duży, że brak podstawowej wiedzy o dziejach Kościoła i założeniach chrześcijaństwa skutkuje brakiem zrozumienia procesów historycznych zachodzących w Europie (i na obszarach zdominowanych w okresie nowożytnym przez Europejczyków) w I i II tysiącleciu. Warto przy zaznaczyć, że główne zasady życia eklezjalnego i podstawowe zasady wiary zostały sformułowane jeszcze w starożytności, w okresie wczesnochrześcijańskim.

Zajęcia z historii wczesnego chrześcijaństwa mają za zadanie zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą na temat kształtowania się chrześcijaństwa w okresie antycznym. W trakcie wykładów studenci powinni poznać podstawowe typy źródeł do poznania dziejów Kościoła, zrozumieć czynniki sprzyjające rozwojowi chrześcijaństwa w Cesarstwie, jak również zmieniające się przyczyny prześladowania chrześcijan w okresie od I do IV wieku, podobnie jak czynniki, które doprowadziły do tolerowania, a w końcu do uprzywilejowania Kościoła przez władców, poczynając od Konstantyna I. Studenci prześledzą proces rozwoju gmin chrześcijańskich i tworzenie się wielostopniowej hierarchii kościelnej, jak również dzieje konfliktów doktrynalnych wewnątrz Kościoła, które doprowadziły w wiekach IV-VI do ukształtowania się podstawowych zasad wiary, obowiązujących w różnych Kościołach chrześcijańskich po czasy współczesne (spory chrystologiczne, schizmy dyscyplinarne, mniejsze Kościoły heterodoksyjne). Okres późnej starożytności to także ostateczne ukształtowanie się obowiązującego również obecnie kalendarza liturgicznego Kościoła. W końcu zajęcia dotyczyć będą kwestii społecznych - roli kobiet w pierwotnym Kościele, stosunku Kościoła do niewolnictwa itp.

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

62,5 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)