Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z historii średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1PRR Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z historii średniowiecza
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Celem niniejszego przedmiotu jest praktyczna nauka przygotowywania pracy naukowej z historii średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem poznania i przyswojenia przez studenta zasad hermeneutyki źródła pisanego oraz umiejętności wykorzystywania w badaniach innych rodzajów źródeł (numizmatyka, epigrafika, archeologia).

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu pracy rocznej z zakresu historii średniowiecza w tematyce interesującej studenta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin konsultacji

Metody dydaktyczne student przygotowuje pracę roczną pod kierunkiem prowadzącego uczęszczając na konsultacje, w trakcie których prowadzący ocenia postępy studenta; aby uzyskać zaliczenie trzeba przygotować pracę roczną

Punkty ECTS 5

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62,5 godz.

Literatura:

Temat i literatura są dopasowywane indywidualnie do każdego studenta.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym, przy szczególnym uwzględnieniu epoki średniowiecza

KP6_WG2

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

KP6_WG3

zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4

wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych, szczególnie w historii społeczno-gospodarczej epoki średniowiecza

KP6_WG7

rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG9

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WK2

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK3

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK4

rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

KP6_WK5

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WK6

rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW5

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW6

potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

KP6_UW7

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK3

potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK3

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO3

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1

stosowania zasad etycznych

KP6_KR2

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie przygotowanej pracy rocznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bagińska
Prowadzący grup: Elżbieta Bagińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przygotowaniu pracy rocznej z zakresu historii średniowiecza w tematyce interesującej studenta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin konsultacji

Metody dydaktyczne student przygotowuje pracę roczną pod kierunkiem prowadzącego uczęszczając na konsultacje, w trakcie których prowadzący ocenia postępy studenta; aby uzyskać zaliczenie trzeba przygotować pracę roczną

Punkty ECTS 5

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62,5 godz.

Literatura:

Temat i literatura są dopasowywane indywidualnie do każdego studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.