Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z historii starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1PRS Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z historii starożytnej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien pozyskać podstawowe informacje dotyczące dziejów starożytnych, zarówno historii politycznej Grecji i Rzymu, jak i umiejętności dotyczących źródłoznawstwa antycznego, jak i informacji dotyczących społeczeństwa i gospodarki antycznej.

Skrócony opis:

Celem niniejszego przedmiotu jest praktyczna nauka przygotowywania pracy naukowej z historii starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem poznania i przyswojenia przez studenta zasad hermeneutyki źródła pisanego oraz umiejętności wykorzystywania w badaniach innych rodzajów źródeł (numizmatyka, epigrafika, archeologia).

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do tworzenia prac naukowych z zakresu historii starożytnej. Uczy prawidłowego wykorzystania źródeł z uwzględnieniem ich specyfiki, ale także poprawnego sformułowania tematu, zaplanowania struktury pracy, użycia aparatu badawczego - przypisów i bibliografii. Przedmiot ćwiczy studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego spojrzenia na przeszłość.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki historia

Rok studiów/semestr I/ II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin konsultacji

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 62,5 godz.

Literatura:

Literatura jest dostosowana do tematów poszczególnych prac.

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG5 - zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8 - rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WG10 - ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 - zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WK6 - rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_WK7 - ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

KP6_UW3 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UK3 - potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK6 - potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_KK3 - jest zdolny do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4 - jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy rocznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński
Prowadzący grup: Rafał Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński
Prowadzący grup: Rafał Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Założenia (lista przedmiotów):

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.