Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BGR Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna regionu
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student zapozna się z geograficznymi i historycznymi uwarunkowaniami regionu. Student powinien posiadać wiedzę z geografii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Zajęcia poświecone będą zagadnieniom zjawisk w turystyce oraz ich klasyfikacji. Na zajęciach omówione zostanie położenie geograficznego regionu i wynikające z tego uwarunkowańaspołeczno-polityczne. Zajęcia będą koncentrować się na historycznych uwarunkowaniach osadnictwa i funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do położenia geograficznego.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium w liczbie 15 godzin. Jednym z elementów prowadzonych zajęć jest wyjazd terenowy. Na zajęciach będą poruszone kwestie historii regionu, religii tu funkcjonujących oraz położenie geograficzne oraz wynikające z tego kwestie społeczno-polityczne na przestrzeni wieków.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

Turystyka, pod red. W. Kurek, Warszawa 2007, Obsługa ruchu turystycznego, pod red. B. Meyer, Warszawa 2006, B. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Warszawa 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G. Gołembski, Warszawa 2009, W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2000. J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, s. 137-156, W. Wróbel, Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku, „Zeszyty Historyczne“, t. 10, Częstochowa 2009, J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1569-1996, Białystok 1996, idem, Klasztory Podlasia- źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok 1995, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Efekty uczenia się:

KP6_WK3, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW8, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UO1, KP6_UO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, obecność obowiązkowa, możliwa jedna nieobecność, praca pisemna do zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia przeznaczone dla III roku studiów historycznych z grupy przedmiotów specjalistycznych prowadzone w formie konwersatorium

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z geografią turystyczną regionu. Student poznaje zagadnienia związane z uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi i religijnymi regionu. Student zapoznaje się ze zjawiskami zachodzącymi w turystyce, oraz poznaje region pod względem istniejących warunków przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych. Na zajęciach zaplanowano zajęcia terenowe, które odbędą się na terenie Tykocina.

Literatura:

A. J. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015, W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2009, T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2008, J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, s. 137-156, W. Wróbel, Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku, „Zeszyty Historyczne“, t. 10, Częstochowa 2009, J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1569-1996, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia przeznaczone dla III roku studiów historycznych z grupy przedmiotów specjalistycznych prowadzone w formie konwersatorium

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z geografią turystyczną regionu. Student poznaje zagadnienia związane z uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi i religijnymi regionu. Student zapoznaje się ze zjawiskami zachodzącymi w turystyce, oraz poznaje region pod względem istniejących warunków przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych. Na zajęciach zaplanowano zajęcia terenowe, które odbędą się na terenie Tykocina.

Literatura:

A. J. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015, W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2009, T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2008, J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, s. 137-156, W. Wróbel, Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku, „Zeszyty Historyczne“, t. 10, Częstochowa 2009, J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1569-1996, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia przeznaczone dla III roku studiów historycznych z grupy przedmiotów specjalistycznych prowadzone w formie konwersatorium

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z geografią turystyczną regionu. Student poznaje zagadnienia związane z uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi i religijnymi regionu. Student zapoznaje się ze zjawiskami zachodzącymi w turystyce, oraz poznaje region pod względem istniejących warunków przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych. Na zajęciach zaplanowano zajęcia terenowe, które odbędą się na terenie Tykocina.

Literatura:

A. J. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015, W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Kraków 2009, T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2008, J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, s. 137-156, W. Wróbel, Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku, „Zeszyty Historyczne“, t. 10, Częstochowa 2009, J. Maroszek, Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1569-1996, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.