Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona krajobrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BOK Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Ochrona krajobrazu kulturowego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie przedmiotu i warunków jego zaliczenia

2. Podstawowe pojęcia z dziedziny krajobrazu, ochrony i ich omówienie

3-4. Ochrona krajobrazu w prawodawstwie europejskim – konwencje, dyrektywy

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie międzynarodowym

6. Ochrona krajobrazu w prawodawstwie polskim

7. Klasyfikacja krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Polski

8. Charakterystyka antropogenicznych przekształceń w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym

9. Zasady ochrony krajobrazów oraz kulturowych

10. Przegląd historycznych krajobrazów kulturowych Polski

11. „Krajobraz mojego miasta” – zasady tworzenia parków kulturowych. Sposoby zachowania dawnych układów miast.

12. Metodyka waloryzacji krajobrazu oraz wykonywania studium ochrony krajobrazu

13. Waloryzacja wybranych fragmentów krajobrazów

14. Rodzaje i źródła zagrożeń dla środowiska i krajobrazu

15. Zaliczenie pisemne przedmiotu


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania i ochrony krajobrazu

Zdobycie umiejętności waloryzacji krajobrazu oraz tworzenia studium ochrony krajobrazu

Kształtowanie postaw w relacjach z przyrodą oraz krajobrazem kulturowym

Poznanie teorii związanych z krajobrazem kulturowym

Poznanie podstawowych aktów prawnych chroniących krajobraz kulturowy

Pełny opis:

Student po zakończeniu zajęć zna podstawowe pojęcia, między innymi: kultura, krajobraz kulturowy, waloryzacja dóbr kultury. Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego. Rozumie na czym polega znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. Wie na czym polega planowanie przestrzenne. Zapoznał się z osiągnięciami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski

Profil: ogólnoakademicki

Forma: stacjonarna

Rodzaj: obowiązkowe

Dziedzina, Dyscyplina naukowa: Historia, nauki humanistyczne

Rok studiów: II

Semestr: I

Wymagania wstępne: ogólna wiedza humanistyczna

Liczba godzina: 30

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h

Literatura:

Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodk Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BNiOZ, seria B, t. 101, Warszawa 1999.

Gradowski M., Metody ewidencji zabytków¸ BMiOZ, seria B, t. 67, Warszawa 1981.

Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944, red. R. Brykowski, BMiOZ, seria B, nr 75, Warszawa 1985.

O zabytkach, Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

Słownik terminologiczny zabytków, BMiOZ, seria B, nr 91, Warszawa 1995.

Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawa 1985-1994, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1A _W09: Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej.

K1A _W12: Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

K1A _W24: Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego

K1A _W25: Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji rozumiejąc ich przydatność w zastosowaniu w wybranych sferach działalności kulturalnej.

K1A _W26: Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej.

Umiejętności:

m K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K1A _U03: Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

K1A _U09: Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

K1A _U21: Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać. Korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi oceniać i opracowywać.

Kompetencje społeczne:

K1A _K02: Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

K1A _K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

K1A _K09: Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy. historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.

K1A _K10: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć, referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Brzozowski
Prowadzący grup: Jacek Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania i ochrony krajobrazu

Zdobycie umiejętności waloryzacji krajobrazu oraz tworzenia studium ochrony krajobrazu

Kształtowanie postaw w relacjach z przyrodą oraz krajobrazem kulturowym

Poznanie teorii związanych z krajobrazem kulturowym

Poznanie podstawowych aktów prawnych chroniących krajobraz kulturowy

Pełny opis:

Student po zakończeniu zajęć zna podstawowe pojęcia, między innymi: kultura, krajobraz kulturowy, waloryzacja dóbr kultury. Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego. Rozumie na czym polega znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. Wie na czym polega planowanie przestrzenne. Zapoznał się z osiągnięciami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski

Literatura:

Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodk Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BNiOZ, seria B, t. 101, Warszawa 1999.

Gradowski M., Metody ewidencji zabytków¸ BMiOZ, seria B, t. 67, Warszawa 1981.

Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944, red. R. Brykowski, BMiOZ, seria B, nr 75, Warszawa 1985.

O zabytkach, Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

Słownik terminologiczny zabytków, BMiOZ, seria B, nr 91, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania i ochrony krajobrazu

Zdobycie umiejętności waloryzacji krajobrazu oraz tworzenia studium ochrony krajobrazu

Kształtowanie postaw w relacjach z przyrodą oraz krajobrazem kulturowym

Poznanie teorii związanych z krajobrazem kulturowym

Poznanie podstawowych aktów prawnych chroniących krajobraz kulturowy

Pełny opis:

Student po zakończeniu zajęć zna podstawowe pojęcia, między innymi: kultura, krajobraz kulturowy, waloryzacja dóbr kultury. Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego. Rozumie na czym polega znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. Wie na czym polega planowanie przestrzenne. Zapoznał się z osiągnięciami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski

Literatura:

Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodk Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BNiOZ, seria B, t. 101, Warszawa 1999.

Gradowski M., Metody ewidencji zabytków¸ BMiOZ, seria B, t. 67, Warszawa 1981.

Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944, red. R. Brykowski, BMiOZ, seria B, nr 75, Warszawa 1985.

O zabytkach, Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

Słownik terminologiczny zabytków, BMiOZ, seria B, nr 91, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką kształtowania i ochrony krajobrazu

Zdobycie umiejętności waloryzacji krajobrazu oraz tworzenia studium ochrony krajobrazu

Kształtowanie postaw w relacjach z przyrodą oraz krajobrazem kulturowym

Poznanie teorii związanych z krajobrazem kulturowym

Poznanie podstawowych aktów prawnych chroniących krajobraz kulturowy

Pełny opis:

Student po zakończeniu zajęć zna podstawowe pojęcia, między innymi: kultura, krajobraz kulturowy, waloryzacja dóbr kultury. Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego. Rozumie na czym polega znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. Wie na czym polega planowanie przestrzenne. Zapoznał się z osiągnięciami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski

Literatura:

Centralna ewidencja dóbr kultury i rejestr zabytków w Polsce w świetle zasobów Ośrodk Dokumentacji Zabytków w Warszawie, BNiOZ, seria B, t. 101, Warszawa 1999.

Gradowski M., Metody ewidencji zabytków¸ BMiOZ, seria B, t. 67, Warszawa 1981.

Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944, red. R. Brykowski, BMiOZ, seria B, nr 75, Warszawa 1985.

O zabytkach, Opieka. Ochrona. Konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

Słownik terminologiczny zabytków, BMiOZ, seria B, nr 91, Warszawa 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.