Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne ochrony zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BPR Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne ochrony zabytków
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu ochrony zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282) oraz aktami wykonawczymi.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie podstawowych regulacji, terminologii oraz metod dotyczących prawa ochrony zabytków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: II rok/ semestr I

Wymagania wstępne: brak wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach- 15 godz.

Przygotowanie do dyskusji podczas zajęć - 7 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 7 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach, udział w konwersatoriach, udział w konsultacjach, udział w kolokwium, udział - 15 godz., punkty ECTS 15/30=0,5

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym (przygotowanie do dyskusji podczas zajęć, przygotowanie do zaliczenia), 15 godz. punkty ECTS 15/30=0,5

Literatura:

1. Zapoznanie z tematyką i organizacją zajęć

2. Ustawodawstwo oraz definicje związane z problematyką ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282)

• Mieczysław Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989.

• R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004

3. Formy i sposób ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;

• K. Zalesińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

4. Organy ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• K. Zalesińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

6. Finansowanie opieki nad zabytkami

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

7. Podsumowanie zajęć. Pisemne zaliczenie na ocenę

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WK3- Student rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK5- -Student rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

Umiejętności:

KP6_UW1- Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW8- Student potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

Kompetencje społeczne:

KP6_KO2- Student docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR4- Student posiada kompetencje do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik pisemnego zaliczenia. Oceniania jest również aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Zajko-Czochańska
Prowadzący grup: Justyna Zajko-Czochańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Zajko-Czochańska
Prowadzący grup: Justyna Zajko-Czochańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.