Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2DEZ Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa cyfrowego, zasad funkcjonowania mediów społecznościowych oraz znać pojęcia takie jak - fake news, dezinformacja, troll. Wskazana znajomość działania mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram i innych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie historii i współczesności operacji dezinformacyjnych prowadzonych przez państwa na całym świecie z uwzględnieniem głównych graczy: Rosji, Chin i USA. Zaprezentowane zostaną sposoby analizy otwartych źródeł informacji oraz fake newsów a także sposoby weryfikacji informacji umieszczanych w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

W trakcie cyklu zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z działania dezinformacyjnymi dziś i w przeszłości. Przedstawione zostaną główne koncepcje działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych - od Sun Zi, poprzez świat starożytny aż do współczesności. Studenci poznają m.in. sowiecką i rosyjską szkołę wojny dezinformacyjnej (maskirowka).

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zajęć poznają sposoby budowy przekazu dezinformacyjnego, sposoby rozpoznawania fałszywego przekazu, podstawy walki informacyjnej. W ramach case study prześledzimy przekaz budowany w mediach społecznościowych, bańki informacyjne, fake newsy i różne formy postprawdy.

Studenci analizować będą aktualne przekazy dezinformacyjne ucząc się jak rozpoznawać boty, ukryte przekazy i przenoszenie się do rożnych baniek informacyjnych w celu wersyfikacji informacji. Celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności bronienia się przed zmanipulowaniem w wyniku odbioru kierowanego przekazu dezinformacyjnego.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011

I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Dezinformacja, Helion, Warszawa 2015

T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016

R. Ratajzyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

M. Szpitalak, Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji, WUJ, Kraków 2012 Sun Zi, Sztuka wojny (dowolne wydanie)

M. D'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG6, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UK3, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW5, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KR1, KP6_KO1, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub zajęć mieszanych warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny, lub - po uprzednim poinformowaniu przez wykładowcę co najmniej na dwa tygodnie przed końcem zajęć - pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat bądź test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie historii i współczesności operacji dezinformacyjnych prowadzonych przez państwa na całym świecie z

uwzględnieniem głównych graczy: Rosji, Chin i USA. Zaprezentowane zostaną sposoby analizy otwartych źródeł informacji oraz fake

newsów a także sposoby weryfikacji informacji umieszczanych w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

W trakcie cyklu zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z działania dezinformacyjnymi dziś i w przeszłości. Przedstawione zostaną główne koncepcje działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych - od Sun Zi, poprzez świat starożytny aż do współczesności. Studenci poznają m.in. sowiecką i rosyjską szkołę wojny dezinformacyjnej (maskirowka).

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zajęć poznają sposoby budowy przekazu dezinformacyjnego, sposoby rozpoznawania fałszywego przekazu, podstawy walki informacyjnej. W ramach case study prześledzimy przekaz budowany w mediach społecznościowych, bańki informacyjne, fake newsy i różne formy postprawdy.

Studenci analizować będą aktualne przekazy dezinformacyjne ucząc się jak rozpoznawać boty, ukryte przekazy i przenoszenie się do rożnych baniek informacyjnych w celu wersyfikacji informacji. Celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności bronienia się przed zmanipulowaniem w wyniku odbioru kierowanego przekazu dezinformacyjnego.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011

I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Dezinformacja, Helion, Warszawa 2015

T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016

R. Ratajzyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

M. Szpitalak, Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji, WUJ, Kraków 2012 Sun Zi, Sztuka wojny (dowolne wydanie)

M. D'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie historii i współczesności operacji dezinformacyjnych prowadzonych przez państwa na całym świecie z

uwzględnieniem głównych graczy: Rosji, Chin i USA. Zaprezentowane zostaną sposoby analizy otwartych źródeł informacji oraz fake

newsów a także sposoby weryfikacji informacji umieszczanych w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

W trakcie cyklu zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z działania dezinformacyjnymi dziś i w przeszłości. Przedstawione zostaną główne koncepcje działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych - od Sun Zi, poprzez świat starożytny aż do współczesności. Studenci poznają m.in. sowiecką i rosyjską szkołę wojny dezinformacyjnej (maskirowka).

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zajęć poznają sposoby budowy przekazu dezinformacyjnego, sposoby rozpoznawania fałszywego przekazu, podstawy walki informacyjnej. W ramach case study prześledzimy przekaz budowany w mediach społecznościowych, bańki informacyjne, fake newsy i różne formy postprawdy.

Studenci analizować będą aktualne przekazy dezinformacyjne ucząc się jak rozpoznawać boty, ukryte przekazy i przenoszenie się do rożnych baniek informacyjnych w celu wersyfikacji informacji. Celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności bronienia się przed zmanipulowaniem w wyniku odbioru kierowanego przekazu dezinformacyjnego.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011

I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Dezinformacja, Helion, Warszawa 2015

T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016

R. Ratajzyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

M. Szpitalak, Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji, WUJ, Kraków 2012

Sun Zi, Sztuka wojny (dowolne wydanie)

M. D'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie historii i współczesności operacji dezinformacyjnych prowadzonych przez państwa na całym świecie z

uwzględnieniem głównych graczy: Rosji, Chin i USA. Zaprezentowane zostaną sposoby analizy otwartych źródeł informacji oraz fake

newsów a także sposoby weryfikacji informacji umieszczanych w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

W trakcie cyklu zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z działania dezinformacyjnymi dziś i w przeszłości. Przedstawione zostaną główne koncepcje działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych - od Sun Zi, poprzez świat starożytny aż do współczesności. Studenci poznają m.in. sowiecką i rosyjską szkołę wojny dezinformacyjnej (maskirowka).

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zajęć poznają sposoby budowy przekazu dezinformacyjnego, sposoby rozpoznawania fałszywego przekazu, podstawy walki informacyjnej. W ramach case study prześledzimy przekaz budowany w mediach społecznościowych, bańki informacyjne, fake newsy i różne formy postprawdy.

Studenci analizować będą aktualne przekazy dezinformacyjne ucząc się jak rozpoznawać boty, ukryte przekazy i przenoszenie się do rożnych baniek informacyjnych w celu wersyfikacji informacji. Celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności bronienia się przed zmanipulowaniem w wyniku odbioru kierowanego przekazu dezinformacyjnego.

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011

I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Dezinformacja, Helion, Warszawa 2015

T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016

R. Ratajzyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

M. Szpitalak, Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji, WUJ, Kraków 2012

Sun Zi, Sztuka wojny (dowolne wydanie)

M. D'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.