Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe w dziejach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2ZKD Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe w dziejach
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do zajęć orientuje się w pojęciach takich jak kryzys, klęska żywiołowa, wypadek. Zna na poziomie podstawowym zakres i zasady działania służb ratowniczych w Polsce, orientuje się zagadnieniach dotyczących infrastruktury.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dawnymi i współczesnymi sposobami zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie zajęć student posiądzie podstawową wiedzę na temat systemów reagowania kryzysowego i ich działania w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. letni

Punkkty ECTS: 3

W trakcie zajęć przeanalizowane zostaną na podstawie wybranych przypadków różnorodne katastrofy naturalne i wywołane przez człowieka oraz omówione sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno współczesne, jak i dawne wydarzenia o charakterze kryzysowym. Omówiona zostanie rola i zadania służb porządkowych i ratunkowych, zadania organizacji paramilitarnych oraz struktur obrony cywilnej.

Przestawione zostaną podstawowe informacje na temat zarządzania kryzysowego, akty prawne, sposoby tworzenia planów reagowania kryzysowego, siły i środki używane w trakcie działań ratowniczych. Student przyswoi sobie sposoby prognozowania zagrożeń, oceny bezpieczeństwa oraz sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45h

Literatura:

J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań 2001.

F.R.Krynojewski, K. Sienkiewicz-Małujurek, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, WSPol, Szczytno 2017.

R. Castleden, Największe katastrofy w dziejach świata, Bellona, Warszawa 2009.

T. Kośmider, Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń, Difin, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG6, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_KK1, KP7_KR2, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.