Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3MPD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Promocja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia organizacyjne. Omówienie przedmiotu i warunków zaliczenia

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego

Ochrona dziedzictwa kulturowego jako podstawa rozwoju i upowszechniania kultury, a także jako potencjał regionów.

Kultura w rozumieniu historycznym, dziedzictwo narodowe, wytwory i czynności danego narodu, należące do kategorii kultury symbolicznej

Dobra ruchome lub nieruchome, zarówno religijne, jak i świeckie (na przykład zabytki historii, architektury, sztuki, rzeźby, malarstwa, muzyki, literatury)

Stanowiska archeologiczne; zespoły budowlane posiadające jako takie znaczenie historyczne lub artystyczne; dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, historycznym lub archeologicznym, jak również zbiory naukowe i zbiory książek, archiwaliów lub reprodukcji wyżej określonych dóbr

Zabytki dziedzictwa przemysłowego, będące dokumentacją rozwoju techniki

Prawne i administracyjne aspekty ochrony dziedzictwa

Światowe Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Ludzkości na liście UNESCO

Polskie zabytki na liście UNESCO

Szlaki dziedzictwa

Szlaki techniki

Dziedzictwo chciane i niechciane – problem tożsamości

Wielokulturowość a dziedzictwo

Zaliczenie zajęć

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci poznają najważniejsze definicje i terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, muzeologia.

Pełny opis:

Poznanie polskiego prawodawstwa związanego z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym - studenci poznają najważniejsze definicje i terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, muzeologia.

Po zakończeniu kursu student powinien:

- znać definicję dziedzictwa kulturowego, opisywać zasób dziedzictwa materialnego i niematerialnego, znajdować informacje na temat problematyki związanej z dziedzictwem, umieć porządkować treści i zagadnienia związane z szeroko zarysowaną problematyką ochrony, kształtowania i zarządzania dziedzictwem, potrafić ilustrować różnorodne przykłady dziedzictwa materialnego i niematerialnego

- umieć analizować i objaśniać strukturę organizacyjną sektorów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zestawiać różnego rodzaju modele zarządzania dziedzictwem, projektować możliwe wykorzystania obiektów dziedzictwa materialnego jak również syntetyzować i objaśniać najważniejsze problemy związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

- nabyć kompetencji społecznych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, umieć odnieść się do wielowymiarowej problematyki i zagadnienia (np. kwestii partycypacji społecznej w procesie zarządzania dziedzictwem), wykazywać się postawą pełną szacunku i zainteresowania dziedzictwem, zrozumieniem dla jego znaczenia w wymiarze wspólnoty regionalnej, etnicznej, religijnej czy narodowej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr III/ II

konwersatorium, 15 godz., punkty ETCS, 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016.

Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.

Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.

Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012.

Gaweł Ł., Skarby Unesco, Kraków 2008.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007.

Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku [dokument dostępny w sieci w formacie pdf].

Literatura uzupełniająca:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków 2016.

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Zarządzanie dziedzictwem – problemy, obszary, definicje, Kraków 2016.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013.

Purchal J. (red.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Kraków 2011.

Gardocka T., Sobczak J. [red.], Prawna ochrona zabytków, Toruń 2010.

Januszewski S. [red.], Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Warszawa 2009.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków 2008.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 2003

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu, student:

- zna system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury

- ma podstawową wiedzę z zakresu regionów etnograficznych w Polsce

- potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski

- potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób

- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się bieżącymi wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi zjawiskami w sztuce

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć, referat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Brzozowski
Prowadzący grup: Jacek Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pełny opis:

Poznanie polskiego prawodawstwa związanego z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym - studenci poznają najważniejsze definicje i terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, muzeologia.

Po zakończeniu kursu student powinien:

- znać definicję dziedzictwa kulturowego, opisywać zasób dziedzictwa materialnego i niematerialnego, znajdować informacje na temat problematyki związanej z dziedzictwem, umieć porządkować treści i zagadnienia związane z szeroko zarysowaną problematyką ochrony, kształtowania i zarządzania dziedzictwem, potrafić ilustrować różnorodne przykłady dziedzictwa materialnego i niematerialnego

- umieć analizować i objaśniać strukturę organizacyjną sektorów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zestawiać różnego rodzaju modele zarządzania dziedzictwem, projektować możliwe wykorzystania obiektów dziedzictwa materialnego jak również syntetyzować i objaśniać najważniejsze problemy związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

- nabyć kompetencji społecznych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, umieć odnieść się do wielowymiarowej problematyki i zagadnienia (np. kwestii partycypacji społecznej w procesie zarządzania dziedzictwem), wykazywać się postawą pełną szacunku i zainteresowania dziedzictwem, zrozumieniem dla jego znaczenia w wymiarze wspólnoty regionalnej, etnicznej, religijnej czy narodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016.

Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.

Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.

Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012.

Gaweł Ł., Skarby Unesco, Kraków 2008.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007.

Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku [dokument dostępny w sieci w formacie pdf].

Literatura uzupełniająca:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków 2016.

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Zarządzanie dziedzictwem – problemy, obszary, definicje, Kraków 2016.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013.

Purchal J. (red.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Kraków 2011.

Gardocka T., Sobczak J. [red.], Prawna ochrona zabytków, Toruń 2010.

Januszewski S. [red.], Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Warszawa 2009.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków 2008.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 2003

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pełny opis:

Poznanie polskiego prawodawstwa związanego z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym - studenci poznają najważniejsze definicje i terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, muzeologia.

Po zakończeniu kursu student powinien:

- znać definicję dziedzictwa kulturowego, opisywać zasób dziedzictwa materialnego i niematerialnego, znajdować informacje na temat problematyki związanej z dziedzictwem, umieć porządkować treści i zagadnienia związane z szeroko zarysowaną problematyką ochrony, kształtowania i zarządzania dziedzictwem, potrafić ilustrować różnorodne przykłady dziedzictwa materialnego i niematerialnego

- umieć analizować i objaśniać strukturę organizacyjną sektorów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zestawiać różnego rodzaju modele zarządzania dziedzictwem, projektować możliwe wykorzystania obiektów dziedzictwa materialnego jak również syntetyzować i objaśniać najważniejsze problemy związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

- nabyć kompetencji społecznych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, umieć odnieść się do wielowymiarowej problematyki i zagadnienia (np. kwestii partycypacji społecznej w procesie zarządzania dziedzictwem), wykazywać się postawą pełną szacunku i zainteresowania dziedzictwem, zrozumieniem dla jego znaczenia w wymiarze wspólnoty regionalnej, etnicznej, religijnej czy narodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016.

Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.

Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.

Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012.

Gaweł Ł., Skarby Unesco, Kraków 2008.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007.

Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku [dokument dostępny w sieci w formacie pdf].

Literatura uzupełniająca:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków 2016.

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Zarządzanie dziedzictwem – problemy, obszary, definicje, Kraków 2016.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013.

Purchal J. (red.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Kraków 2011.

Gardocka T., Sobczak J. [red.], Prawna ochrona zabytków, Toruń 2010.

Januszewski S. [red.], Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Warszawa 2009.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków 2008.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 2003

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pełny opis:

Poznanie polskiego prawodawstwa związanego z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym - studenci poznają najważniejsze definicje i terminologię zagadnienia. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem zabytków we współczesnym świecie (różne sposoby ich za-gospodarowania, zarządzania i animowania), podaną zostaną przykłady najbardziej znanych w Europie realizacji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich oraz – na zasadzie case studies – omówione zostaną wybrane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Polski, dla których odnaleziono udaną formułę zagospodarowania; ponadto poruszona zostanie problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ochrony miast historycznych, prawne aspekty ochrony zabytków w Polsce jak również rolę muzeów w nowocześnie pojętej ochronie zabytków. Przedstawiona zostanie idea Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zakres dziedzinowy: zarządzanie, zabytkoznawstwo, architektura krajobrazu, muzeologia.

Po zakończeniu kursu student powinien:

- znać definicję dziedzictwa kulturowego, opisywać zasób dziedzictwa materialnego i niematerialnego, znajdować informacje na temat problematyki związanej z dziedzictwem, umieć porządkować treści i zagadnienia związane z szeroko zarysowaną problematyką ochrony, kształtowania i zarządzania dziedzictwem, potrafić ilustrować różnorodne przykłady dziedzictwa materialnego i niematerialnego

- umieć analizować i objaśniać strukturę organizacyjną sektorów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zestawiać różnego rodzaju modele zarządzania dziedzictwem, projektować możliwe wykorzystania obiektów dziedzictwa materialnego jak również syntetyzować i objaśniać najważniejsze problemy związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym

- nabyć kompetencji społecznych w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, umieć odnieść się do wielowymiarowej problematyki i zagadnienia (np. kwestii partycypacji społecznej w procesie zarządzania dziedzictwem), wykazywać się postawą pełną szacunku i zainteresowania dziedzictwem, zrozumieniem dla jego znaczenia w wymiarze wspólnoty regionalnej, etnicznej, religijnej czy narodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016.

Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ashworth Gregory, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.

Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012.

Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012.

Gaweł Ł., Skarby Unesco, Kraków 2008.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków 2007.

Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.

Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku [dokument dostępny w sieci w formacie pdf].

Literatura uzupełniająca:

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków 2016.

Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Zarządzanie dziedzictwem – problemy, obszary, definicje, Kraków 2016.

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013.

Purchal J. (red.), Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Kraków 2011.

Gardocka T., Sobczak J. [red.], Prawna ochrona zabytków, Toruń 2010.

Januszewski S. [red.], Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, Warszawa 2009.

Murzyn M., Purchla J. [red.], Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków 2008.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.

Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 2003

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku.

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.