Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3SB Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (1031) Military and defence
Nazwa przedmiotu: Strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać teoretyczną wiedzę z obszaru nauk o bezpieczeństwie. Wskazane jest posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat czynników wpływających na kształtowanie się bezpieczeństwa podmiotów państwowych i niepaństwowych, zarówno z perspektywy działań wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niezbędna jest wiedza na temat wydarzeń wpływających na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących po roku 1980.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: konwersatorium

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki o bezpieczeństwie

rok studiów/semestr: semestr 6

wymagania wstępne:

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

metody dydaktyczne: analiza tekstów źródłowych, dyskusja na zadany temat, przygotowanie pracy pisemnej

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zajęcia w formie konwersatorium, na którym omawiane będą efekty pracy wykonywanej przez studentów w oparciu o materiałów stanowiących teoretyczne wprowadzenie to poszczególnych tematów.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

1. Sztuka Wojny - Sun Tzu

2. Książę - N. Machiavelli

3. O wojnie - C. von Clausewitz

4. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

5. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku - https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

8. STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

9. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych - John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5 - Student po zakończeniu kursu będzie posiadał wiedzę na temat ewolucji w teoretycznych rozważaniach na temat bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, z uwzględnieniem trendów w postrzeganiu zagrożeń militarnych i niemilitarnych,

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK8, KP6_UO1 - Student po ukończeniu kursu będzie posiadał wiedzę w zakresie wybranych zjawisk i wydarzeń kształtujących środowisko bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, będzie posiadał wiedzę na temat korelacji pomiędzy poszczególnymi zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz gospodarczymi

K_U01, K_U02, K_U03, K_U20 - Student po ukończeniu kursu będzie posiadał umiejętności w zakresie zdobywania i utrwalania wiedzy związanej z tematyką zajęć, wskazywania i udowadniania korelacji pomiędzy omawianymi zjawiskami z obszaru bezpieczeństwa

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3 - Student potrafi rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach o inne źródła z zachowaniem niezależności i samodzielności myśli przy jednoczesnym uszanowaniu prawa innych do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: konwersatorium

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki o bezpieczeństwie

rok studiów/semestr: semestr 6

wymagania wstępne:

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

metody dydaktyczne: analiza tekstów źródłowych, dyskusja na zadany temat, przygotowanie pracy pisemnej

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zajęcia w formie konwersatorium, na którym omawiane będą efekty pracy wykonywanej przez studentów w oparciu o materiałów stanowiących teoretyczne wprowadzenie to poszczególnych tematów.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

1. Sztuka Wojny - Sun Tzu

2. Książę - N. Machiavelli

3. O wojnie - C. von Clausewitz

4. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

5. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku - https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

8. STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

9. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych - John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Goryń
Prowadzący grup: Kamil Goryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: konwersatorium

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki o bezpieczeństwie

rok studiów/semestr: semestr 6

wymagania wstępne:

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

metody dydaktyczne: analiza tekstów źródłowych, dyskusja na zadany temat, przygotowanie pracy pisemnej

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zajęcia w formie konwersatorium, na którym omawiane będą efekty pracy wykonywanej przez studentów w oparciu o materiałów stanowiących teoretyczne wprowadzenie to poszczególnych tematów.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

1. Sztuka Wojny - Sun Tzu

2. Książę - N. Machiavelli

3. O wojnie - C. von Clausewitz

4. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

5. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku - https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

8. STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

9. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych - John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: konwersatorium

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki o bezpieczeństwie

rok studiów/semestr: semestr 6

wymagania wstępne:

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

metody dydaktyczne: analiza tekstów źródłowych, dyskusja na zadany temat, przygotowanie pracy pisemnej

Podczas zajęć omawiane będą strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI wieku, rozumiane jako dokumenty doktrynalne stanowiące emanację polityki bezpieczeństwa. Omówione zostaną przykładowe dokumenty odnoszące się do wybranych państw oraz ich ewolucja na przestrzeni lat. Uzupełnieniem będzie analiza strategii bezpieczeństwa wybranych podmiotów niepaństwowych mających wpływ na budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zajęcia w formie konwersatorium, na którym omawiane będą efekty pracy wykonywanej przez studentów w oparciu o materiałów stanowiących teoretyczne wprowadzenie to poszczególnych tematów.

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2x4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

1. Sztuka Wojny - Sun Tzu

2. Książę - N. Machiavelli

3. O wojnie - C. von Clausewitz

4. Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf

5. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku - https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

8. STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf

9. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych - John Baylis, James Wirtz, Colin S. Gray, Eliot Cohen

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.