Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia terroryzmu i działań terrorystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3TIA Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia terroryzmu i działań terrorystycznych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca współczesnego świata, polityki i stosunków międzynarodowych, szkieletowa znajomość religii i doktryn politycznych, podstawowa wiedza z geografii politycznej świata. Umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zjawiska terroryzmu politycznego i religijnego oraz innych zagrożeń o charakterze asymetrycznym na przestrzeni ostatnich stu lat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie bazy pojęciowej oraz umiejętność rozumienia czym jest współczesny terroryzm, jakie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie są jego korzenie.

Student dzięki zdobytej wiedzy powinien umieć analizować informacje dotyczące współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz wskazywać na źródła (także historyczne) ich powstawania. Powinien umieć wskazać inne zagrożenia o charakterze asymetrycznym z uzasadnieniem, które z nich zależą od czynników religijnych, które od czynników społecznych, ekonomicznych bądź kulturowych.

Student dzięki zdobytej wiedzy powinien znaleźć w Internecie materiały dotyczące historycznych i współczesnych ugrupowań terrorystycznych, dotrzeć do analiz nt. terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych.

W trakcie zajęć student posiądzie wiedzę pozwalająca mu rozróżniać grupy terrorystyczne ze względu na charakter ich działalności oraz umieć wskazać najważniejsze ugrupowania terrorystyczne w Europie, Azji Środkowej i Wschodniej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25 godz.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok III, semestr VI

Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

Portale internetowe

http://www.jamestown.org/

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/

http://www.stratfor.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.fpif.org/

http://csis.org/

https://www.siteintelgroup.com

http://www.pism.pl/

http://www.terroryzm.com/

http://rand.org/

http://www.bbn.gov.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.meforum.org/

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UK8, KP6_UO1, , KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub zajęć mieszanych warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny, lub - po uprzednim poinformowaniu przez wykładowcę co najmniej na dwa tygodnie przed końcem zajęć - pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat bądź test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

Portale internetowe

http://www.jamestown.org/

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/

http://www.stratfor.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.fpif.org/

http://csis.org/

https://www.siteintelgroup.com

http://www.pism.pl/

http://www.terroryzm.com/

http://rand.org/

http://www.bbn.gov.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.meforum.org/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

Portale internetowe

http://www.jamestown.org/

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/

http://www.stratfor.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.fpif.org/

http://csis.org/

https://www.siteintelgroup.com

http://www.pism.pl/

http://www.terroryzm.com/

http://rand.org/

http://www.bbn.gov.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.meforum.org/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011;

K. Liedel, A. Mroczek, Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków, Difin, Warszawa 2013;

T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.

Robert Białoskórski, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010;

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, pod red. Małgorzaty Rąkiewicz, Łódź 2012;

Cyberterroryzm, nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Warszawa 2009;

Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009;

Krzysztof Mroziewicz, Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzmy nowej generacji, Bydgoszcz-Warszawa 2009;

Stanisław Kosmynka, Od Boga do Terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, WUŁ, Łódź 2012;

Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-Poznań 2011;

Portale internetowe

http://www.jamestown.org/

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/

http://www.stratfor.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.fpif.org/

http://csis.org/

https://www.siteintelgroup.com

http://www.pism.pl/

http://www.terroryzm.com/

http://rand.org/

http://www.bbn.gov.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.meforum.org/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.