Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1HZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze w warsztacie historyka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza na temat klasyfikacji, specyfiki i charakteru źródeł

historycznych, uzyskana w ramach zajęć z „Vademecum studiów historycznych” (realizowanych w I semestrze I roku studiów); znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na wyszukanie i zrozumienie treści odpowiednich informacji źródłowychSkrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest omówienie zagadnień należących do kanonu nauk pomocniczych historii a zwłaszcza źródłoznawstwa, archiwistyki, dyplomatyki i rozwój form kancelaryjnych, chronologii, sfragistyki, heraldyka i weksylologia, genealogi, numizmatyki).

Pełny opis:

1. Sprawy organizacyjne. Prezentacja treści zajęć (poszczególne moduły), prezentacja literatury niezbędnej w procesie kształcenia, omówienie zasad pracy i współpracy na zajęciach, przedłożenie zasad i warunków zaliczenia, wysłuchanie uwag i propozycji studentów.

2. Źródła historyczne i źródłoznawstwo.

3. Dyplomatyka

4. Archiwistyka

5. Heraldyka i weksylologia

6. Genealogia

7. Chronologia

8. Sfragistyka

9. Paleografia

10. Numizmatyka

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem. zimowy

wykład 30 godz., punkty ECTS: 4

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

50 godz.

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 ( i późniejsze wydania).

I.Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015 (wybrane rozdziały).

Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957 (i późniejsze wydanie).

M.Gumowski, M.Haisig, S.Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960.

J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993.

J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa 2001.

W. Dworzaczek , Genealogia, Warszawa 1959.

W. Kula, Miary i ludzie, wyd.2, Warszawa 2002.

Z. Piech ,Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.

Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Z.Piech, J.Pakulski, J.Wroniszewski, Warszawa 2006.

J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002.

A. Jaworska., Orzeł Biały: herb państwa polskiego, Warszawa 2003.

J Łojko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985.

Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004.

S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

W. Drelicharz W., Z. Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej III RP, [w:]Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. Drelicharz W., Piech Z., Kraków 2000, s. 19-34;

L. Pudłowski., Z najnowszych dziejów Orła Białego, [w:] Orzeł Biały herb państwa polskiego, red. Kuczyński S.K., s. 267-295

Efekty uczenia się:

_¬W01 Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu NPH prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

K _W03 Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk pomocniczych historii, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych .

K _W12 Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł w badaniach historycznych

K _W13 Ma pogłębioną wiedzę o źródłach informacji . Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych.

K _U01 Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

K _U05 Stosuje świadomie w mowie i w piśmie terminologię fachową właściwą dla nauk historycznych i pokrewnych, zarówno w pracy badawczej, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

K _U11 Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań

K _K02 Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny.

K _K06 Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K _K10 Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w ćwiczeniach (maksymalny limit nieobecności, które trzeba zaliczyć: 2), Od każdego studenta będzie wymagane przygotowanie kilku referatów, udział w dyskusji na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)