Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1MGR1 Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz.1
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: Zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy magisterskiej.


Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów przystępujących do zajęć seminaryjnych jest na poziomie gwarantującym przygotowanie i obronę pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy magisterskiej. Praktyczne wykorzystanie przez studentów umiejętności nabytych w trakcie studiów i ich doskonalenie w

trakcie przygotowania i napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Zaawansowana, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w odniesieniu do epoki historycznej, w ramach której mieści się realizowany temat rozprawy magisterskiej.

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy magisterskiej.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach......................................................30X1godz.= 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami...........30X1godz .= 30godz.

Realizacja zadań projektowych...................................30X2godz.= 60 godz.

Razem…………………………………………………....................................120 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…60 godz. 2 pkt ECTS

Łącznie 4 pkt ECTS

Ramy merytoryczne zajęć:

W oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy magisterskiej.

1 Omówienie problematyki badawczej związanej z wybranymi tematami

2 Zapoznanie z metodologią badawczą

3 Zasady redagowania prac magisterskich

4 Doskonalenie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu - wykorzystanie internetowych baz danych

5. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji oraz krytyki przekazów źródłowych

6 Doskonalenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji źródła historycznego. Różne rodzaje źródeł i ocena ich wiarygodności

7 Praca nad niepolskojęzycznymi tekstami źródłowymi

8-11 Przygotowanie referatów na wybrany temat

12-15 Referowanie kolejnych rozdziałów pracy

Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Efekty uczenia się:

K2_W01: Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

K2 _W03: Opanował na poziomie rozszerzonym terminologię nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych .

K2 _W04: Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich.

K2 _U01: Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

K2 _U02: Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, gender history itp.

K2 _K03: Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jest dokonywana na bieżąco podczas spotkań ze słuchaczami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia na ocenę:

- sprecyzowanie roboczego tematu pracy magisterskiej

- wykonanie wstępnej kwerendy bibliotecznej literatury przedmiotu

- zreferowanie wyników kwerendy na seminarium i przekazanie jej wyników w formie pisemnej promotorowi

- wykonanie wstępnej kwerendy źródłowej i zreferowanie jej wyników na seminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

Pełny opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru problemowego (historii). Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.