Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z historii starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1PRS Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z historii starożytnej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębione wprowadzenie do epoki starożytnej w wybranych aspektach, w oparciu przede wszystkim o analizę źródeł antycznych (lectio continua) z pogłębioną hermeneutyką tych źródeł.

Pełny opis:

Zajęcia zakładają czytanie tekstów klasycznych i późnoantycznych, ich szczegółową analizę w oparciu o wybrane lektury i uzyskane umiejętności. Efektem zajęć powinno być zatem udoskonalenie umiejętności prawidłowej egzegezy źródeł antycznych, zrozumienie specyfiki gatunkowej, zjawiska toposów, schematyczności obecnej w omawianej literaturze, celów propagandowych, którym służyli autorzy itd.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza;

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych;

Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii późnej starożytności;

Wykazuje znajomość historii porównawczej państw basenu Morza Śródziemnego

Zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości.

Umiejętności:

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny

Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie nauk historycznych.

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.

Kompetencje społeczne:

Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej.

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie aktywności na zajęciach i obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński
Prowadzący grup: Rafał Kosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat źródeł do dziejów transformacji cesarstwa rzymskiego w okresie późnoantycznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzących z V i VI wieku. Student winien znać podstawowe wydarzenia z historii późnoantycznej cesarstwa wschodniego oraz podstawowe informacje o źródłoznawstwie tej epoki.

Literatura:

Świat Bizancjum, t. 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, przekład A. Graboń, Kraków 2007.

Świat Bizancjum, t. 2, Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, praca zbiorowa pod redakcją J.-C. Cheyneta, przekład A. Graboń, Kraków 2011.

W. Treadgold, Bizancjum i jego armia 284-1081, Wodzisław Śląski 2011.

Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010.

W. Treadgold, The Early Byzantine Historians, New York 2007.

Uwagi:

Tematyka zajęć:

Cesarstwo rzymskie w późnym antyku

Przemiany we wschodnim cesarstwie w V i VI wieku

Podstawowe gatunki historiografii antycznej

Nowe gatunki historiograficzne w późnym antyku – historia Kościoła i chronografia

Kultura łacińska w Konstantynopolu na przełomie V i VI wieku

Marcelin Komes – informacje biograficzne

Cel i odbiorcy Kroniki Marcelina

Analiza Kroniki Marcelina, lectio continua z komentarzem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.