Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do badań historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1WBH
Kod Erasmus / ISCED: 08.451 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań historycznych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty fakultatywne
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość faktografii historycznej i literatury przedmiotu w zakresie programu nauczania szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami warsztatu badawczego historyka. Uwzględniają one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne, przygotowujące do samodzielnej pracy w dalszym toku studiów. Podczas zajęć student nie rozwiązuje problemów naukowych, ale uczy się procedur badawczych, zapoznaje się z podstawami warsztatu historycznego.

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne: informacja o celu, planie ćwiczeń i zasadach zaliczenia.

2. Rozważania o historii, historiografii. Czym jest fakt historyczny- periodyzacja dziejów

3. Czym jest źródło historyczne? Definicja i podziały źródeł

4. Gatunki piśmiennictwa historycznego:

5. Bibliografie

6. Encyklopedie, słowniki, leksykony

7. Definicja i typologia kartografii

8. Technika pisania prac naukowych

- fiszki

- bibliografia do tematu

- aparat przypisów i jego zastosowanie

9. Krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródeł

10. Jaki powinien być historyk?

Literatura:

1. M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1991.

2. B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych (W-wa – Poznań 1985).

3 A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka , Łódź 1978,

4. J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, W-wa 1983 lub 2001

5. E.H. Carr, Historia. Czym jest ? , Poznań 1999

6. J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

7. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1998.

8. M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1960

9. S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, w: tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128–142.

10 M. Handelsman, Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Zamość 1921

11. . Kieniewicz, Czasopiśmienictwo historyczne, “Kwartalnik Historyczny” 84, 1977, nr 2, s. 385-390

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG6, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_KK1, KP7_KR2, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w ćwiczeniach (maksymalny limit nieobecności, które trzeba zaliczyć: 2), przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szadkowski
Prowadzący grup: Paweł Szadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)