Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródłoznawstwo i metodologia historii do końca XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZM1 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo i metodologia historii do końca XVIII w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest pogłębione wprowadzenie do epoki wczesnonowożytnej w wybranych aspektach. Studenci zostaną zapoznani z charakterystycznymi dla tej epoki gatunkami źródeł historiograficznych i dokumentacyjnych oraz stosowanymi obecnie tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami analizy.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011.

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3 (Małopolska 1571-1632), wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1983.

B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998.

Boroda K., Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016.

Chłapowski K., Dygdała J., Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia Źródłoznawcze” 43 (2005).

Chmielowski B., Nowe Ateny, Lwów 1745.

Głowacka A., Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

Główka D., Akta wizytacji kościelnych z wieków XVI – XVIII jako źródło do historii kultury materialnej: gospodarstwo wiejskie w dobrach parafialnych w archidiakonacie warszawskim, w: Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław, 1989.

Główka D., Klonder A., Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2.

Gostomski A., Gospodarstwo, wstęp i objaśniania S. Inglot, Wrocław 1951.

Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693.

Historia sejmu polskiego. praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Michalskiego. Tom I do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984.

Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w., wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1957.

Jurek T., Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

Kluk J.K., O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich, wstęp i oprac. S. Inglot, Wrocław 1954.

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku, oprac. M, Makarau, D. Liseichykau, A. Latushkin, red. T. Kempa, Toruń 2020.

Księga miasta Pawłowa 1646–1762, oprac. M.J. Kawałko, Lublin 2016.

Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego: 1663-1808, oprac. i wyd. S. Grodziski, Wrocław 1967.

Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. 1, 1528-1739, oprac. i wyd. A. Vetulani, Wrocław 1962.

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Kuklo C., Źródła i badania nad statystyką demograficzną ziem polskich w okresie przedrozbiorowym w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Kumor B., Źródła do statystyki kościelnej na ziemiach polskich od połowy XVI od XIX w. w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Laszuk A., Rejestry podatkowe z XVI-XVIII w. jako źródło do badań osadniczych i demograficznych województwa podlaskiego, „Archeion” 92 (1993).

Lewandowska-Malec I, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy. Kraków 2009.

Litak S., Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 1, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.

Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. 1, wyd. I. Gieysztorowa A. Żaboklicka, War-szawa 1967

Łosowski J., Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, oprac. H. Gmiterek, przedm. A Teller, Lublin 2001.

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce, 2013.

Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992.

Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, „Teki Archiwalne” 21 (1989).

Rok B., Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.

Rychlikowa I., Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.

Słowiński J., Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

Tworek S., Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI-XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 8 (1965).

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

Wyczański A., Oświata a pozycja społeczna w Polsce XVI stulecia. Próba oceny umiejętności pisania szlachty województwa krakowskiego w drugiej połowie XVI wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. 1, Warszawa, 1976.

Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG6, KP7_WG7, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_WK2, KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KK3, KP7_KO2, KP7_KR1, KP7_KR4, KP7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania - ocenianie bieżące w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceniania - obecność na zajęciach, aktywny w nich udział w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu, pozytywne zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką średniowiecza i wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

T. Jurek, Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

J. Hatcher, M. Bailey, Modeling the Middle Ages, Oxford 2001

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012

S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolski w XIV-XV w., Wrocław 1971

M. Koczerska, Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., [w:] Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995.

J. Szymański, Dokument lokacyjny Władysława łokietka dla Lublina z 1317 roku, [w:] Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 269-289.

I. Rychlikowa, Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

A. Wyczański, Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

D. Główka, A. Klonder, Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2, s. 156-174.

A. Głowacka, Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3, s. 41-58.

A. Pośpiech, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

K. Boroda, Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku, Warszawa 1977

A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500-1580, Warszawa 1960.

J. Słowiński, Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

J. Łosowski, dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

T. Wiślicz, Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

K. Mikulski, Struktura etniczna mieszkańców i status społeczny ludności pochodzenia polskiego w Toruniu od końca XIV do połowy XVII wieku, „Roczniki Historyczne” 63 (1997) s. 111-129.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011.

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3 (Małopolska 1571-1632), wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1983.

B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998.

Boroda K., Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016.

Chłapowski K., Dygdała J., Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia Źródłoznawcze” 43 (2005).

Chmielowski B., Nowe Ateny, Lwów 1745.

Głowacka A., Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

Główka D., Akta wizytacji kościelnych z wieków XVI – XVIII jako źródło do historii kultury materialnej: gospodarstwo wiejskie w dobrach parafialnych w archidiakonacie warszawskim, w: Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław, 1989.

Główka D., Klonder A., Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2.

Gostomski A., Gospodarstwo, wstęp i objaśniania S. Inglot, Wrocław 1951.

Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693.

Historia sejmu polskiego. praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Michalskiego. Tom I do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984.

Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w., wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1957.

Jurek T., Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

Kluk J.K., O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich, wstęp i oprac. S. Inglot, Wrocław 1954.

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku, oprac. M, Makarau, D. Liseichykau, A. Latushkin, red. T. Kempa, Toruń 2020.

Księga miasta Pawłowa 1646–1762, oprac. M.J. Kawałko, Lublin 2016.

Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego: 1663-1808, oprac. i wyd. S. Grodziski, Wrocław 1967.

Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. 1, 1528-1739, oprac. i wyd. A. Vetulani, Wrocław 1962.

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Kuklo C., Źródła i badania nad statystyką demograficzną ziem polskich w okresie przedrozbiorowym w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Kumor B., Źródła do statystyki kościelnej na ziemiach polskich od połowy XVI od XIX w. w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Laszuk A., Rejestry podatkowe z XVI-XVIII w. jako źródło do badań osadniczych i demograficznych województwa podlaskiego, „Archeion” 92 (1993).

Lewandowska-Malec I, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy. Kraków 2009.

Litak S., Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 1, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.

Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. 1, wyd. I. Gieysztorowa A. Żaboklicka, War-szawa 1967

Łosowski J., Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, oprac. H. Gmiterek, przedm. A Teller, Lublin 2001.

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce, 2013.

Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992.

Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, „Teki Archiwalne” 21 (1989).

Rok B., Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.

Rychlikowa I., Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.

Słowiński J., Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

Tworek S., Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI-XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 8 (1965).

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

Wyczański A., Oświata a pozycja społeczna w Polsce XVI stulecia. Próba oceny umiejętności pisania szlachty województwa krakowskiego w drugiej połowie XVI wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. 1, Warszawa, 1976.

Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do badań nad epoką wczesnej nowożytności. Skoncentrowane będą wokół podstawowych gatunków pisanych źródeł historiograficznych oraz akt i dokumentów, a także metod używanych do ich analizy. Szczególna uwaga zwrócona będzie na źródła o charakterze masowym.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, wstęp i oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011.

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3 (Małopolska 1571-1632), wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1983.

B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka i D. Żołądź-Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998.

Boroda K., Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016.

Chłapowski K., Dygdała J., Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia Źródłoznawcze” 43 (2005).

Chmielowski B., Nowe Ateny, Lwów 1745.

Głowacka A., Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych Mastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 52 (2004), z. 1.

Główka D., Akta wizytacji kościelnych z wieków XVI – XVIII jako źródło do historii kultury materialnej: gospodarstwo wiejskie w dobrach parafialnych w archidiakonacie warszawskim, w: Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław, 1989.

Główka D., Klonder A., Inwentarz mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51 (2003) z. 2.

Gostomski A., Gospodarstwo, wstęp i objaśniania S. Inglot, Wrocław 1951.

Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej, Kraków 1693.

Historia sejmu polskiego. praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Michalskiego. Tom I do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984.

Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w., wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1957.

Jurek T., Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

Kluk J.K., O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich, wstęp i oprac. S. Inglot, Wrocław 1954.

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku, oprac. M, Makarau, D. Liseichykau, A. Latushkin, red. T. Kempa, Toruń 2020.

Księga miasta Pawłowa 1646–1762, oprac. M.J. Kawałko, Lublin 2016.

Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego: 1663-1808, oprac. i wyd. S. Grodziski, Wrocław 1967.

Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. 1, 1528-1739, oprac. i wyd. A. Vetulani, Wrocław 1962.

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.

Kuklo C., Źródła i badania nad statystyką demograficzną ziem polskich w okresie przedrozbiorowym w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Kumor B., Źródła do statystyki kościelnej na ziemiach polskich od połowy XVI od XIX w. w: Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich, red. S. Jońca, Warszawa 1994.

Laszuk A., Rejestry podatkowe z XVI-XVIII w. jako źródło do badań osadniczych i demograficznych województwa podlaskiego, „Archeion” 92 (1993).

Lewandowska-Malec I, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy. Kraków 2009.

Litak S., Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 5 (1962), z. 3.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 1, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.

Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. 1, wyd. I. Gieysztorowa A. Żaboklicka, War-szawa 1967

Łosowski J., Dokumentacja w życiu chłopów w okresie staropolskim, Lublin 2013.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, oprac. H. Gmiterek, przedm. A Teller, Lublin 2001.

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce, 2013.

Pośpiech A., Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992.

Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, „Teki Archiwalne” 21 (1989).

Rok B., Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.

Rychlikowa I., Lustracja 1564-65 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (1974).

Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981.

Słowiński J., Kancelarie wsi małopolskich od końca XIV do schyłku XVIII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 31 (1990).

Staropolskie kompendia wiedzy, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983 lub nowsze.

Tworek S., Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI-XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 8 (1965).

Weyman S., Pierwsze ustawy pogłównego generalnego w Polsce (rok 1498, 1520) na tle ówczesnego systemu podatkowego, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 18 (1956).

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku,: wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Warszawa 2012.

Wyczański A., Oświata a pozycja społeczna w Polsce XVI stulecia. Próba oceny umiejętności pisania szlachty województwa krakowskiego w drugiej połowie XVI wieku, w: Społeczeństwo staropolskie, t. 1, Warszawa, 1976.

Wyczański A., Szlacheckie inwentarze pośmiertne jako źródło do dziejów kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2 (1954), z. 4.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.