Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródłoznawstwo i metodologia historii XIX-XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZM2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo i metodologia historii XIX-XX w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu studiujący powinni posiadać:


1) Wiedzę ad. pojęć: historia polityczna, historia społeczna, historia gospodarcza, historia wojskowa, historia wizualna, historia środowiskowa, historia mówiona, historia postkolonialna, historia antropologiczna i mikrohistoria.


2) Umiejętność weryfikacji wiarygodności informacji zawartych w tekście źródłowym (oceny ścisłości i pewności tekstu) oraz umiejętność weryfikacji autentyczności i kompletność (oryginalności) źródła.


3) Niezbędne kompetencje do umiejętnego i aktywnego przyswajania wiedzy warsztatowej z zakresu wyznaczonego tematyką zajęć proseminaryjnych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w., oraz poznają źródła do historii XX wieku, m.in. takie jak dokumentacja aktowa, księgozbiory (źródła literackie), dokumentacja filmowa, foto i fonograficzna, źródła prasowe i internetowe

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; praca z tekstem źródła

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- udział w konsultacjach: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 14 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 32 h (ECTS: 1,1)

- o charakterze praktycznym: 24 h (ECTS: 0,9)

Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S. Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG6 w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

KP7_UW1 samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW4 analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

KP7_KK1 krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii

KP7_KR5 wykazywania niezależności i samodzielności myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w., oraz poznają źródła do historii XX wieku, m.in. takie jak dokumentacja aktowa, księgozbiory (źródła literackie), dokumentacja filmowa, foto i fonograficzna, źródła prasowe i internetowe

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w. Głównym założeniem przedmiotu jest: poznanie sfer zainteresowań badaczy historii XX w., bazy źródłowej do badań nad historią XX w. oraz metod badawczych stosowanych przy odtwarzaniu XX-wiecznych realiów społeczno-polityczno-gospodarczo-wojskowych. Ponadto celem realizowanego przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć proseminaryjnych.

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach....................................................15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do zajęć............................................15X1godz. = 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na nim: 14godz+1godz=15 godz.

Razem .........................................................................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....30 godz.- 1 pkt ETCS

o charakterze praktycznym........................................30 godz.- 1 pkt ETCS

Łącznie 2 pkt ECTS

Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S. Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w., oraz poznają źródła do historii XX wieku, m.in. takie jak dokumentacja aktowa, księgozbiory (źródła literackie), dokumentacja filmowa, foto i fonograficzna, źródła prasowe i internetowe

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w. Głównym założeniem przedmiotu jest: poznanie sfer zainteresowań badaczy historii XX w., bazy źródłowej do badań nad historią XX w. oraz metod badawczych stosowanych przy odtwarzaniu XX-wiecznych realiów społeczno-polityczno-gospodarczo-wojskowych. Ponadto celem realizowanego przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć proseminaryjnych.

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach....................................................15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do zajęć............................................15X1godz. = 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na nim: 14godz+1godz=15 godz.

Razem .........................................................................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....30 godz.- 1 pkt ETCS

o charakterze praktycznym........................................30 godz.- 1 pkt ETCS

Łącznie 2 pkt ECTS

Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S. Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)