Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe (Podlaskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1ZTRP Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe (Podlaskie)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia I rok II stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z geografii na poziomie szkoły średniej, oraz posiadać wiedzę historyczną wymaganą programem studiów do II roku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historia Podlasia. Ze szczególnym uwzględnieniem sieci osadniczej, wielokulturowego środowiska pogranicza oraz zabytkami historii sztuki.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie wyjazdu terenowego po Podlasiu. Przedmiot ma 15 godzin dydaktycznych. Studenci przygotowują prezentację do poszczególnych obiektów i prezentują ją w terenie.

Punkty ECTS: 2

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr 2

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach....................................................15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do zajęć............................................15X1godz. = 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15X1godz. = 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na nim: 14godz+1godz=15 godz.

Razem .........................................................................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....30 godz.- 1 pkt ETCS

o charakterze praktycznym........................................30 godz.- 1 pkt ETCS

Łącznie 2pkt ECTS

Literatura:

I. Taranta Tykocin-urbanistyczny palimpsest, „Biuletyn Konserwatorski województwa podlaskiego”, z. 20, 2014, s. 119-150, D. Michaluk, Rozwój układu przestrzennego Mielnika z XIII-XVIII w, „Studia Podlaskie”, t. IV 1993, s. 25-50; J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litw, Polski i Ukrainy, pod red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, idem, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1907, Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., pod red J. Lileyko, Lublin 2000, R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna: na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG9, KP7_UW1, KP7_UW4, KP7_UK1, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KK2, KP7_KO1, KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Obecność obowiązkowa, jedna nieobecność dopuszczona, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bagińska, Artur Konopacki
Prowadzący grup: Elżbieta Bagińska, Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historia Podlasia. Ze szczególnym uwzględnieniem sieci osadniczej, wielokulturowego środowiska pogranicza oraz zabytkami historii sztuki.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie wyjazdu terenowego po Podlasiu. Przedmiot ma 15 godzin dydaktycznych. Studenci przygotowują prezentację do poszczególnych obiektów i prezentują ją w tereni

Literatura:

I. Taranta Tykocin-urbanistyczny palimpsest, „Biuletyn Konserwatorski województwa podlaskiego”, z. 20, 2014, s. 119-150, D. Michaluk, Rozwój układu przestrzennego Mielnika z XIII-XVIII w, „Studia Podlaskie”, t. IV 1993, s. 25-50; J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litw, Polski i Ukrainy, pod red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, idem, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1907, Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., pod red J. Lileyko, Lublin 2000, R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna: na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Konopacki
Prowadzący grup: Artur Konopacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.