Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of Diplomacy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2HD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of Diplomacy
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Historia dyplomacji obejmuje zagadnienia i dyskusję naukową wokół następujących tematów: 1.Narodziny dyplomacji w czasach prehistorycznych; 2. Najstarsze traktaty w starożytnym Egipcie (listy amarneńskie z XIV w. p.n.e.; 3 .Manusmryti – Prawo Manu (pierwsze znane nam ujęcie teoretyczne zadań dyplomaty); 4. Rozwój dyplomacji w starożytnej Grecji i Rzymie; 5. Rozwój formuł i ceremonii obowiązujących dyplomatów w Bizancjum; 5. Czasy nowożytne – rola Stolicy Apostolskiej i Republiki Wenecji w rozwoju form dyplomatycznych i ich znaczenie w świecie dzisiejszym; 6 .Znaczenie ustaleń Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.; 7. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.

Pełny opis:

Historia dyplomacji obejmuje zagadnienia i dyskusję naukową wokół następujących tematów: 1.Narodziny dyplomacji w czasach prehistorycznych; 2. Najstarsze traktaty w starożytnym Egipcie (listy amarneńskie z XIV w. p.n.e.; 3 .Manusmryti – Prawo Manu (pierwsze znane nam ujęcie teoretyczne zadań dyplomaty); 4. Rozwój dyplomacji w starożytnej Grecji i Rzymie; 5. Rozwój formuł i ceremonii obowiązujących dyplomatów w Bizancjum; 5. Czasy nowożytne – rola Stolicy Apostolskiej i Republiki Wenecji w rozwoju form dyplomatycznych i ich znaczenie w świecie dzisiejszym; 6 .Znaczenie ustaleń Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.; 7. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

student powinien znać podstawowe zagadnienia z historii gospodarczej, społecznej i historii sztuki

Wykład –30 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 118, w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 15x1godz.=15 godz. (zakładamy, że student przygotuje dwie prezentacje multimedialne, związane z tematyką wykładu),

- realizacja zadań projektowych: 1x15 godz. =15 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach związanych z realizacją projektów: 6x1 godz.= 6 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z ośmiu konsultacji)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 30 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 10 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie się studenta do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+15+15+6+30+10+1+10+1=118 godz. (118:25=4,72)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30wyk.+6konsult.+2zalicz. = 38 godz., 1,5 pkt. ECTS (38:25=1,52)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

6konsult.+15projekt.=21 godz. 1 pkt. ECTS (21:25=0,84)

Literatura:

J. Black, A History of Diplomacy London 2010;T. Chynczewska – Hennel, Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej1636-1643, Warszawa 2006; H. Litwin, Chwała Północy, Rzeczpospolita w europejskiej polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2019; W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce XVI-XVII w., Warszawa 1992; M. Barański, T.Chynczewska – Hennel, A. Szwarc, Dzieje polskiej dyplomacji, BOSZ, Olszanica 2010; Historia wojen domowych w Polsce Alberta Viminy, w przekładzie K. Żaboklickiego, pod red, ze wstępem i komentarzami T. Chynczewskiej – Hennel, Białystok 2017.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG5, KP7_WG8, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK1, KP7_UO2, KP6_KK1, KP6_KO3, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin sprawdzający wiedze nabyta podczas wykładów. W związku z epidemią koronawirusa przeprowadzony zdalnie. Wykłady są nieobowiązkowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Chynczewska-Hennel
Prowadzący grup: Teresa Chynczewska-Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.