Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of material culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2HKM Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of material culture
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas wykładu student poznaje możliwości wykorzystania elementów kultury materialnej jako źródła do badań historycznych i antropologicznych.

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony problematyce cmentarzy historycznych na obszarze północno-wschodniej Polski jako źródła do badań nad historią i kulturą regionu.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

student powinien znać podstawowe zagadnienia z historii gospodarczej, społecznej i historii sztuki

Tematy wykładów:

1/ definicje pojęć: historia kultury materialnej, cmentarz, cmentarzysko, typy cmentarzy i elementy ich rozplanowania,

2/ cmentarzyska wczesnośredniowieczne,

3/ cmentarzyska późnośredniowieczne,

4/ cmentarzyska wczesnonowożytne,

5/ katakumby supraskie,

6/ cmentarzyska historyczne i cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 1: rozmieszczenie cmentarzysk i cmentarzy na tle współczesnej topografii miasta, najstarsze nekropole miejskie,

7/ cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 2: cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny,

8/ cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 3: cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej,

9-10/ zabytkowe, nowożytne cmentarze wyznaniowe; geneza, położenie w krajobrazie, elementy rozplanowania, formy grobów, typy nagrobków, zieleń cmentarna, formy ochrony,

11-12/ zabytkowe, nowożytne cmentarze wyznaniowe na obszarze Polski północno-wschodniej (cmentarze katolickie, prawosławne, ewangelickie, żydowskie i muzułmańskie), (geneza, rozmieszczenie przestrzenne na obszarze woj. podlaskiego, chronologia najstarszych cmentarzy, stan zachowania, formy rozplanowania, nagrobków, zieleni cmentarnej, stan ochrony prawnej),

13/ cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej, cz. 1: cmentarze na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego (powiaty: białostocki i wysokomazowiecki) (geneza, stan źródeł, formy rozplanowania, stan zachowania, formy ochrony),

14/ cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej, cz. 2: cmentarze na terenie dawnych Prus Wschodnich (geneza, stan źródeł, formy rozplanowania, stan zachowania, formy ochrony),

15/ cmentarze i mogiły uczestników walk o niepodległości Polski i wojny polsko-bolszewickiej na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

Wykład –30 godz. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: 118, w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej: 15x1godz.=15 godz. (zakładamy, że student przygotuje dwie prezentacje multimedialne, związane z tematyką wykładu),

- realizacja zadań projektowych: 1x15 godz. =15 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach związanych z realizacją projektów: 6x1 godz.= 6 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z ośmiu konsultacji)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 30 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 10 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie się studenta do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+15+15+6+30+10+1+10+1=118 godz. (118:25=4,72)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30wyk.+6konsult.+2zalicz. = 38 godz., 1,5 pkt. ECTS (38:25=1,52)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

6konsult.+15projekt.=21 godz. 1 pkt. ECTS (21:25=0,84)

Literatura:

Ariès P., Rozważania o historii śmierci, Warszawa 2007.

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005.

Chudziakowa J., Stan i potrzeby badań nad późnośredniowieczną i nowożytną architekturą sakralną w Polsce, Materiały z ogólnopolskiej konferencji: Stan i potrzeby badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i okresem nowożytnym w Polsce “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 36/1989-1990, s. 67-75.

Dembińska M., Podwińska Z. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom I od VII do XII wieku, Wrocław - Warszawa - Kraków 1978.

Długozima A., Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011.

Jaskanis D., Układ przestrzenny cmentarzyska we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Święcku Strumianach na wschodnim Mazowszu, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 536-548.

Kajzer L., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce. Łódź 1996.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Poznań-Białystok 2012.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań 2013.

Karczewska M., Karczewski M., Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, seria Archeologia Pamięci t. VI, Białystok 2019.

Karczewska M., Karczewski M. (red.), Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań 2013.

Karczewska M., Karczewski M., Karwowska H., Rusin K., Stankiewicz U, Wawrusiewicz A., Archeologia Białegostoku, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2015.

Karczewski M. (red.), Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, seria Archeologia Pamięci t. VI, Białystok 2019.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2002.

Louis – Vincent T., Trup, Łódź 1991.

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa – Poznań 1987.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG5, KP7_WG8, KP7_K3, KP7_UW1, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_KK1, KP7_KO3, KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczanie nieobecności na wykładach nie jest wymagane. Podstawą oceny w uczestnictwa w zajęciach są: aktywność w dyskusjach podczas wykładów, ocena merytoryczna pracy pisemnej dotyczącej wybranego przez studenta zagadnienia związanego z tematyką wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony problematyce cmentarzy historycznych na obszarze północno-wschodniej Polski jako źródła do badań nad historią i kulturą regionu.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1/ definicje pojęć: historia kultury materialnej, cmentarz, cmentarzysko, typy cmentarzy i elementy ich rozplanowania,

2/ cmentarzyska wczesnośredniowieczne,

3/ cmentarzyska późnośredniowieczne,

4/ cmentarzyska wczesnonowożytne,

5/ katakumby supraskie,

6/ cmentarzyska historyczne i cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 1: rozmieszczenie cmentarzysk i cmentarzy na tle współczesnej topografii miasta, najstarsze nekropole miejskie,

7/ cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 2: cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny,

8/ cmentarze zabytkowe Białegostoku cz. 3: cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej,

9-10/ zabytkowe, nowożytne cmentarze wyznaniowe; geneza, położenie w krajobrazie, elementy rozplanowania, formy grobów, typy nagrobków, zieleń cmentarna, formy ochrony,

11-12/ zabytkowe, nowożytne cmentarze wyznaniowe na obszarze Polski północno-wschodniej (cmentarze katolickie, prawosławne, ewangelickie, żydowskie i muzułmańskie), (geneza, rozmieszczenie przestrzenne na obszarze woj. podlaskiego, chronologia najstarszych cmentarzy, stan zachowania, formy rozplanowania, nagrobków, zieleni cmentarnej, stan ochrony prawnej),

13/ cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej, cz. 1: cmentarze na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego (powiaty: białostocki i wysokomazowiecki) (geneza, stan źródeł, formy rozplanowania, stan zachowania, formy ochrony),

14/ cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej, cz. 2: cmentarze na terenie dawnych Prus Wschodnich (geneza, stan źródeł, formy rozplanowania, stan zachowania, formy ochrony),

15/ cmentarze i mogiły uczestników walk o niepodległości Polski i wojny polsko-bolszewickiej na terenie północno-wschodniego Mazowsza.

Literatura:

Ariès P., Rozważania o historii śmierci, Warszawa 2007.

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.

Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005.

Chudziakowa J., Stan i potrzeby badań nad późnośredniowieczną i nowożytną architekturą sakralną w Polsce, Materiały z ogólnopolskiej konferencji: Stan i potrzeby badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i okresem nowożytnym w Polsce “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 36/1989-1990, s. 67-75.

Dembińska M., Podwińska Z. (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom I od VII do XII wieku, Wrocław - Warszawa - Kraków 1978.

Długozima A., Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011.

Jaskanis D., Układ przestrzenny cmentarzyska we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Święcku Strumianach na wschodnim Mazowszu, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 536-548.

Kajzer L., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce. Łódź 1996.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Poznań-Białystok 2012.

Karczewska M., Karczewski M., Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań 2013.

Karczewska M., Karczewski M., Miejsca pamięci czynu niepodległościowego na północno-wschodnim Mazowszu, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, seria Archeologia Pamięci t. VI, Białystok 2019.

Karczewska M., Karczewski M. (red.), Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań 2013.

Karczewska M., Karczewski M., Karwowska H., Rusin K., Stankiewicz U, Wawrusiewicz A., Archeologia Białegostoku, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2015.

Karczewski M. (red.), Pamięć o Niepodległej na północno-wschodnim Mazowszu, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, seria Archeologia Pamięci t. VI, Białystok 2019.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2002.

Louis – Vincent T., Trup, Łódź 1991.

Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa – Poznań 1987.

Uwagi:

Zaliczanie nieobecności na wykładach nie jest wymagane. Podstawą oceny w uczestnictwa w zajęciach są: aktywność w dyskusjach podczas wykładów, ocena merytoryczna pracy pisemnej dotyczącej wybranego przez studenta zagadnienia związanego z tematyką wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.