Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2MGR3 Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz.3
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności tworzenia pracy badawczej spełniającej kryteria pracy magisterskiej z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum.

Pełny opis:

Uwieńczeniem studiów magisterskich jest przygotowanie pracy magisterskiej. Na niniejszym seminarium student przygotowuje pracę magisterską z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum. Tematyka prac magisterskich może być zróżnicowana i obejmować zarówno zagadnienia z historii politycznej, jak i społecznej czy religijnej. Podstawowym kryterium jest oparcie pracy o analizę źródła lub źródeł z epoki (antycznych bądź bizantyńskich), z uwzględnieniem źródeł późniejszych odwołujących się do danych analizowanego problemu. Dlatego też w trakcie seminarium praca studenta koncentruje się na właściwej hermeneutyce źródła pisanego (z uwzględnieniem źródeł niepisanych), ale również zakłada pozyskanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliotecznych, umiejętności znajdowania literatury naukowej zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i w zasobach internetowych.

Kolejną umiejętnością, którą student udoskonala w trakcie seminarium jest właściwe przygotowanie pracy magisterskiej pod względem technicznym, a zatem umiejętne przygotowanie bibliografii i aparatu naukowego (przypisy).

W trakcie prac seminaryjnych poruszane są również zagadnienia związane z etyką zawodu historyka - uczciwość badawcza, zachowanie obiektywności, świadome unikanie powielania prac innych badaczy itd.

W trzecim semestrze seminarium praca studenta koncentruje się na uporządkowaniu materiały i pisaniu poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

30 godzin seminarium, 4 punkty ECTS

Literatura:

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, wiele wydań.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010

Pozostałe pozycje z literatury uzgadniają prowadzący ze studentami.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - absolwent w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

KP7_WG4 - absolwent zna w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie

KP7_WG6 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

KP7_WG7 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_WG10 - absolwent zna w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodologii historii

KP7_WK4 - absolwent zna dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW2 - absolwent potrafi formułować tematy badawcze; stosując metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz posługując się teoriami i paradygmatami badawczymi

KP7_UW3 - absolwent potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW6 - absolwent potrafi przygotować w języku ojczystym tekst naukowy (w tym pracę dyplomową) z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UK3 - absolwent potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (m.in. na egzaminie magisterskim)

KP7_KK2 - absolwent jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR2 - absolwent jest zdolny do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej; monitorowanie i kierowanie samodzielnym pisaniem pracy magisterskiej

Pełny opis:

Trzeci semestr seminarium magisterskiego wiąże się z zakończeniem kwerendy źródłowej i przejściem do pisania kolejnych rozdziałów pracy.

Literatura:

Literatura dopasowywana jest indywidualnie w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.