Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2STA Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów historii z podstawami metod statystycznych i sposobami ich wykorzystania w badaniach historycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodologią kwantytatywną wykorzystywaną światowej historiografii. Prowadzący zakłada, że choć nie każdy historyk będzie z technik statystycznych korzystał, to każdy powinien rozumieć wyniki analiz statystycznych prowadzonych przez innych historyków. Dlatego też głównym efektem kursu ma być przygotowanie studentów do bycia świadomymi odbiorcami takich analiz. Zagadnienia poruszane podczas zajęć obejmować będą:

a) założenia teoretyczne związane z wykorzystywaniem metod kwantytatywnych;

b) budowę i wykorzystywanie baz danych;

c) naturę źródeł masowych;

d) statystykę opisową;

e) analizę regresji;

f) wnioskowanie statystyczne i testowanie istotności;

g) wizualizację danych;

h) nowe techniki wykorzystywane w badaniach historycznych: analizę przestrzenną, sieciową, treści.

Punkty ECTS: 4, konwersatorium: 30 godzin

Bilans pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Przygotowanie do zajęć – 30h

Opracowanie bazy danych i inne drobne projekty – 10h

Przygotowanie do testu zaliczeniowego – 30h

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr zimowy

Literatura:

P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin 2007.

M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005.

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

Efekty uczenia się:

Student zna zalety i ograniczenia źródeł masowych oraz podstawowych technik statystycznych, które mogą być wykorzystane do ich analizy. (KP7_WG6)

Student dostrzega potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania analizy statystycznej w badaniach historycznych dotyczących specjalności takich jak historia gospodarcza, społeczna, wojskowości i polityczna. (KP7_WG2)

Student potrafi interpretować wyniki analiz przeprowadzonych za pomocą najpopularniejszych technik statystycznych (analizy rozkładu, regresji, testy statystyczne) stosowanych w badaniach historycznych (KP7_UW1).

Student potrafi skonstruować bazę danych, zakodować w niej informacje znajdujące się w wybranym źródle historycznym i poddać ją wstępnej analizie za pomocą miar rozkładu, tabel krzyżowych i metod prezentacji graficznej (KP7_UW4, KP7_UW3)

Student potrafi interpretować, a na podstawowym poziomie także tworzyć, graficzne opracowania baz danych w postaci wykresów oraz map (KP7_UW5)

Student zdaje sobie sprawę z istnienia debat historiograficznych oraz polemik dotyczących ważnych aspektów przeszłości i jej wpływu na dzisiejsze społeczeństwo. Wielość poglądów i metod postrzega jako ważny czynnik pozwalający na rozwój wiedzy naukowej, potrafi też przy ocenie takich stanowisk wykorzystać w własne doświadczenia badawcze (KP7_UK1)

Student wykorzystuje wyniki analiz źródeł masowych w dyskusjach na temat ważnych problemów historiografii, potrafi włączyć uzyskane informacje do własnych analiz. (KP7_KK1, KP7_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny będzie wynik z testu zaliczeniowego. Aktywny udział w zajęciach pozwoli na podniesienie oceny końcowej o pół oceny. Ambitni studenci otrzymają możliwość napisania, w miejsce testu, pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Poniat
Prowadzący grup: Radosław Poniat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.