Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia doktryn politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1DPO Kod Erasmus / ISCED: 14.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia doktryn politycznych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. letni
Strona przedmiotu: https://blackboard.uwb.edu.pl/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) to wyniesione ze szkoły średniej: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką historii doktryn politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: dokonującej się w czasie ewolucji poszczególnych doktryn; podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury; usytuowania poszczególnych doktryn na mapie idei.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000 (lub inne wyd.).

2) Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

3) Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz et al. (kilka wydań).

4) Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy, red. K. Dziubka et al., Warszawa 2008.

5) Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

1) Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

2) Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007 (lub inne wyd.).

3) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.

4) Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład (różne wydania).

5) Król M., Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

6) Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów (kilka wydań).

7) Laquer W., Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.

8) Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.

9) Paxton R., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.

10) Pipes R., Komunizm, Warszawa 2008.

11) Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

12) Skarzyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

13) Słownik myśli społeczno-politycznej, red. J. Derek et al., wyd. III, Bielsko-Biała 2006.

14) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych (wiele wyd.).

15) Szahaj A., M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006 (lub inne wyd.).

16) Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998.

17) Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Kraków 1985.

18) Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

19) Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze związane z problematyką doktryn politycznych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W01)

2) Student zna podstawowe mechanizmy polityczne warunkujące stosunki międzynarodowe (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W05)

3) Student zna podstawowe doktryny polityczne, potrafi omówić ich specyficzne cechy, potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli poszczególnych nurtów ideowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W19)

Umiejętności:

1)Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U03)

2) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania oraz przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do opinii innych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U22)

Kompetencje społeczne:

1) Student rozumie znaczenie międzynarodowych uwarunkowań pozycji krajów (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K07)

2) Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywać się będzie na podstawie udziału w zajęciach, w razie takiej potrzeby również odbywanych w formie zdalnej.

W trakcie zajęć będą się odbywać testy sprawdzające z poszczególnych tematów (maksimum 3 tematy na jeden test), które zostaną zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Osoby, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w poszczególnych zajęciach, a chciałyby nadrobić te zaległości, mogą (wysyłając wiadomość e-mail na adres g.zackiewicz@uwb.edu.pl) zgłaszać się na dyżur.

W razie takiej potrzeby dyżury mogą odbywać się również w formie zdalnej.

Osoby, które nie będą usatysfakcjonowane proponowaną oceną, uzyskają możliwość napisania kolokwium z całości materiału; Wynik kolokwium z całości materiału zostanie uwzględniony przy wystawianiu oceny końcowej, przy założeniu, że: ocena końcowa nie może być wyższa o więcej niż jeden stopień niż ocena proponowana, ani też nie może być niższa o więcej niż pół stopnia niż ocena proponowana.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zackiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Zackiewicz
Strona przedmiotu: https://blackboard.uwb.edu.pl/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką historii doktryn politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: dokonującej się w czasie ewolucji poszczególnych doktryn; podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury; usytuowania poszczególnych doktryn na mapie idei.

Pełny opis:

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000 (lub inne wyd.).

2) Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

3) Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz et al. (kilka wydań).

4) Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy, red. K. Dziubka et al., Warszawa 2008.

5) Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

1) Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

2) Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007 (lub inne wyd.).

3) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.

4) Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład (różne wydania).

5) Król M., Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

6) Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów (kilka wydań).

7) Laquer W., Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.

8) Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.

9) Paxton R., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.

10) Pipes R., Komunizm, Warszawa 2008.

11) Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

12) Skarzyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

13) Słownik myśli społeczno-politycznej, red. J. Derek et al., wyd. III, Bielsko-Biała 2006.

14) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych (wiele wyd.).

15) Szahaj A., M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006 (lub inne wyd.).

16) Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998.

17) Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Kraków 1985.

18) Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

19) Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Strona przedmiotu: https://blackboard.uwb.edu.pl/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką historii doktryn politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: dokonującej się w czasie ewolucji poszczególnych doktryn; podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury; usytuowania poszczególnych doktryn na mapie idei.

Pełny opis:

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000 (lub inne wyd.).

2) Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

3) Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz et al. (kilka wydań).

4) Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy, red. K. Dziubka et al., Warszawa 2008.

5) Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

1) Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

2) Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007 (lub inne wyd.).

3) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.

4) Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład (różne wydania).

5) Król M., Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

6) Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów (kilka wydań).

7) Laquer W., Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.

8) Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.

9) Paxton R., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.

10) Pipes R., Komunizm, Warszawa 2008.

11) Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

12) Skarzyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

13) Słownik myśli społeczno-politycznej, red. J. Derek et al., wyd. III, Bielsko-Biała 2006.

14) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych (wiele wyd.).

15) Szahaj A., M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006 (lub inne wyd.).

16) Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998.

17) Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Kraków 1985.

18) Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

19) Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zackiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Zackiewicz
Strona przedmiotu: https://blackboard.uwb.edu.pl/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką historii doktryn politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: dokonującej się w czasie ewolucji poszczególnych doktryn; podłoża światopoglądowego i filozoficznego poszczególnych nurtów; ich koncepcji człowieka i społeczeństwa; wizji ustrojowych i gospodarczych; teorii narodu i kultury; usytuowania poszczególnych doktryn na mapie idei.

Pełny opis:

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: podstawy wiedzy na temat polityki jako zjawiska społecznego; podstawy wiedzy na temat historii politycznej świata po 1789 roku.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000 (lub inne wyd.).

2) Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

3) Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz et al. (kilka wydań).

4) Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy, red. K. Dziubka et al., Warszawa 2008.

5) Władza, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię, red. B. Szlachta, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

1) Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

2) Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2007 (lub inne wyd.).

3) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.

4) Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład (różne wydania).

5) Król M., Historia myśli politycznej: od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

6) Kulesza W. T., Ideologie naszych czasów (kilka wydań).

7) Laquer W., Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.

8) Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.

9) Paxton R., Anatomia faszyzmu, Poznań 2005.

10) Pipes R., Komunizm, Warszawa 2008.

11) Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

12) Skarzyński R., Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

13) Słownik myśli społeczno-politycznej, red. J. Derek et al., wyd. III, Bielsko-Biała 2006.

14) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych (wiele wyd.).

15) Szahaj A., M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2006 (lub inne wyd.).

16) Szlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998.

17) Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Kraków 1985.

18) Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007.

19) Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu, Poznań 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.