Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1MAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. letni
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK

Założenia (lista przedmiotów):

Geografia polityczna i gospodarcza 0500-MS1-1GPG
Mikroekonomia 0500-MS1-1MIK

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe zależności ekonomiczne: zasady działania mechanizmu rynkowego, kryteria wyborów ekonomicznych dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarujące, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Student powinien znać mapę polityczną i gospodarczą świata.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych praw ekonomicznych, kategorii makroekonomicznych i zależności pomiędzy nimi;

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych podmiotów polityk makroekonomicznych;

Wykształcić umiejętności identyfikacji i analizy podstawowych uwarunkowań i konsekwencji polityk makroekonomicznych;

Wykształcić umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i interpretowania podstawowych danych odnoszących

się do gospodarki krajowej i międzynarodowej;

Rozwijanie zdolności formułowania sądów na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji podstawowych problemów i procesów gospodarczych współczesnej gospodarki.

Wykład dostarcza podstawową wiedzę na temat głównych problemów gospodarki narodowej oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych na gruncie przede wszystkim szkoły klasycznej i keynesowskiej.

Ćwiczenia mają za zadanie omówienie głównych problemów makroekonomicznych na konkretnych przykładach i zadaniach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Moduł MK_3 Ekonomiczno -prawny.

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: I rok, studia I stopnia, II semestr.

Ramowy zakres tematyczny wykładu:

Rozwój myśli ekonomicznej;

Podstawowe kategorie ekonomiczne;

Determinanty dochodu narodowego;

Budżet państwa;

Rynek pieniężny;

Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;

Zjawisko bezrobocia;

Przyczyny i skala inflacji.

Ramowy zakres tematyczny konwersatorium:

Podstawowe kategorie ekonomiczne;

Analiza budżetu państwa. Ocena skuteczności polityki fiskalnej;

Popyt i podaż pieniądza a stopa procentowa. Ocena skuteczności polityki pieniężnej;

Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;

Analiza rynku pracy i bezrobocia;

Inflacja we współczesnej gospodarce.

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z dyskusją ze studentami.

Konwersatorium: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15h;

Udział w konwersatorium: 15h;

Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu: 15h; Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie konwersatorium: 15h;

Przygotowanie do zaliczenia egzaminu i konwersatorium: 15h;

Przygotowanie prac zaliczeniowych konwersatorium: 21h;

Udział w egzaminie: 2h;

Udział w konsultacjach: 2h.

Łączny nakład pracy Studenta: 100 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy Studenta związany z zajęciami: Liczba godzin i punkty ECTS wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 34; ECTS 1,36

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: Studiowanie literatury i przygotowanie do dyskusji w trakcie wykładu i konwersatorium, przygotowanie do zaliczenia: 66 h = 2,64 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

P. R. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020 (IBUK Libra).

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2018 (IBUK Libra).

M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016 (IBUK Libra).

Literatura uzupełniająca:

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

MKR1_W01 Student zna przedmiot badań makroekonomii - KP6_WG1

MKR1_W02 Student zna powiązania pomiędzy kluczowymi agregatami makroekonomicznymi oraz związki przyczynowo-skutkowe panujące w gospodarce - KP6_WG3

MKR1_W03: Student zna podstawowe podmioty gospodarki narodowej oraz podmioty odpowiedzialne za realizację polityk makroekonomicznych - KP6_WG7

MKR2_W04 Student ma wiedzę o podstawowych problemach makroekonomicznych we współczesnej gospodarce - KP6_WK1, KP6_WK2;

MKR2_W05 Student ma wiedzę o przyczynach i przebiegu procesów makroekonomicznych, skali i konsekwencjach tych zmian - KP6_WK3;

MKR2_W06 Student ma wiedzę o uwarunkowaniach i roli podstawowych polityk makroekonomicznych we współczesnej gospodarce - KP6_WK5

MKR2_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i interpretować podstawowe informacje odnoszące się do gospodarki krajowej i międzynarodowej - KP6_UW3;

MKR2_U02 Student potrafi wykorzystać wiedzę do opisu uwarunkowań i konsekwencji podstawowych polityk makroekonomicznych - KP6_UW6;

MKR2_U03 Student potrafi przygotować prace pisemne, prezentację multimedialną i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe - KP6_UW11;

MKR2_U04 ma świadomość tempa zmian gospodarczych i rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania posiadanej wiedzy na temat procesów rynkowych - KP6_UU1

MKR2_K01 Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji podstawowych problemów i procesów gospodarczych współczesnej gospodarki odwołując się do założeń teorii ekonomicznych - KP6_KK2, KP6_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny (test – 100%) w sesji letniej;

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (12,5%), kolokwia (50%), rozwiązywanie praktycznych przykładów (pisemna praca) (37,5%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Anna Jurczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.