Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna ChrL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1PF4 Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna ChrL
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie ewolucji polityki zagranicznej ChRL od proklamacji do czasów współczesnych. Omówione zostaną uwarunkowania polityki zagranicznej, założenia i główne kierunki. Relacje z najważniejszymi państwami zostaną poddane głębszej analizie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki polityczne

Rok studiów/semestr: studia pierwszego stopnia (I rok, drugi semestr)

Wymagania wstępne: zaliczony pierwszy semestr studiów

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 56 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 10 godz.

- realizacja referatu 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godz.

-udział w konsultacjach - 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. konwersatoria +1 godz. zaliczenie + 2 godz. konsultacje = 33 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

2 godz. konsultacje +4 godz. referat =6 godz.

Program zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne- przedstawienie planu zajęć, omówienie literatury przedmiotu i warunków zaliczenia

2. Polityka zagraniczna ChRL w XX wieku cz. 1

3. Polityka zagraniczna ChRL w XX wieku cz. 2

4. Analiza parametrów mocarstwowości Chin

5. Założenia polityki zagranicznej ChRL w XXI wieku

6. Najważniejsze organy decyzyjne ChRL w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

7. Problem „pułapki Tukidydesa” w stosunkach chińsko-amerykańskich

8. Ewolucja stosunków chińsko-amerykańskich od Obamy do Bidena

9. Problem Półwyspu Koreańskiego w polityce ChRL

10. Stosunki chińsko-rosyjskie

11. Relacje z Japonią i Indiami

12. Stosunki z Unią Europejską

13. Rosnące wpływy Chin w krajach rozwijających się

14. ChRL w organizacjach międzynarodowych

15. Kolokwium

Literatura:

J. P. Cabestan, Polityka Zagraniczna Chin, Warszawa 2013.

J. Fenby, Chiny. Upadek I narodziny wielkiej potęgi, Warszawa 2009.

J. Bayer, W. J. Dziak, Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny, Warszawa 2016.

H. Kissinger, O Chinach, Wołowiec 2017.

A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Warszawa 2016.

B. Góralczyk, Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Warszawa 2018.

G. Allison, Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa?, Warszawa 2018

M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014, Kraków 2014.

Z. W. Puślecki, Unia Europejska – Chiny. Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych, Poznań 2018.

Efekty uczenia się:

KP6_:

WG2-WG8: Student rozumie znaczenie ChRL w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Ma wiedzę na temat stosunków międzynarodowych Chin na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań. Dostrzega historyczną ewolucję polityki zagranicznej Chin. Zapoznał się ze źródłami więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznymi. Zna podstawowe normy i przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym. Rozróżnia podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne.

WK1, WK3, WK4: Student rozumie trendy przemian cywilizacyjnych w świecie. Zna mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe, ich podłoże historyczne, kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej Chin.

UW1-UW5, UW7-UW10: Student potrafi dostrzegać problemy ChRL na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne. Umieszcza problemy międzynarodowe w kontekście historycznym. Umie wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych. Na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej, analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego, na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

UK2-UK4: Student potrafi merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych, komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ, posługiwać się na poziomie zaawansowanym (B2 ESOKJ) jednym językiem zachodnioeuropejskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień międzynarodowych

UO1, UO2: Student umie przygotować pracę pisemną z zakresu polityki zagranicznej ChRL. Przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych i współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

UU1: Student wie jak samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę o ChRL w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KK1-KK3: Student gotów jest do krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych ChRL na płaszczyźnie międzynarodowej. Uwzględniając także ich historyczny kontekst ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych oraz ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KO1-KO3: Student docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Docenia, szanuje i jest gotów promować dziedzictwo historyczno-kulturowe swojego regionu, Polski i Europy. Jest gotowy do uczestniczenia w projektach dotyczących kwestii regionalnych i międzynarodowych, osadzonych w kontekście historycznym

KR1-KR3: Student jest gotowy do pracy w dziedzinie polityki zagranicznej ChRL, stosując się do zasad etycznych oraz funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji. Uznaje i szanuje różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje podczas konwersatoriów na podstawie prac i zadań wykonywanych przez uczestników zajęć i ich aktywności.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywność studentów za zajęciach;

- przygotowanie referatu

- uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium sprawdzającego opanowanie materiału

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność).

Do uzyskania pozytywnego zaliczenia przedmiotu wymagana jest pozytywna ocena z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bortkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Bortkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.