Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1WNP Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Stosunki Międzynarodowe I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wyniesione ze szkoły średniej - znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (różne wydania).

2) Współczesne stosunki międzynarodowe, t. I: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze związane z problematyką nauki o państwie i stosunkami międzynarodowymi (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W01)

2) Student rozumie podstawowe powiązania między dyscyplinami naukowymi, których przedmiotem badań jest państwo (historia, nauki polityczne, socjologia, filozofia, prawo, geografia) (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W02)

3) Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania państw współczesnych, a także mechanizmy warunkujące relacje między państwami w ramach stosunków międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W05)

Umiejętności:

1) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń związanych z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U03)

2) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania oraz przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do opinii innych w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych i państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U22)

Kompetencje społeczne:

1) Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji państwa na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności studentów na zajęciach, dokonanej przez prowadzącego oceny przygotowania studentów do kolejnych zajęć, aktywności podczas zajęć oraz wyników uzyskanych z dwóch pisemnych sprawdzianów zaliczeniowych.

Nieobecności i nieprzygotowania do zajęć studenci mogą zaliczać na dyżurach (konsultacjach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zackiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Zackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (różne wydania).

2) Współczesne stosunki międzynarodowe, t. I: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca:

1) D. Dudek et al., Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2012.

2) A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

3) W. Jakubowski, Państwo jako organizator życia społecznego, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 1.

4) W. Lamentowicz, Państwo współczesne (różne wydania).

5) Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008.

6) M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.

7) P. Winczorek, Nauka o państwie (różne wydania).

8) Współczesne stosunki międzynarodowe, t. III: Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2015.

9) E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, [różne wydania].

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olędzka
Prowadzący grup: Justyna Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, wiele wydań.

R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004, rozdziały: 1.3. Państwa jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.5. Jednostki nieterytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.6. Narody jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.7. Jednostki terytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 2.1. Powstawanie państwa, 2.2. Upadek państwa, 2.3. Typy państw we współczesnym świecie, 2.4.Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

T. Łoś- Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997, IV. Polityka zagraniczna państwa, V. Interesy narodowe i międzynarodowe, s. 51-78.

J. Potulski, Socjologia polityki, Gdańsk 2007, Władza jako zjawisko społeczne, s. 121-161; Elity polityczne, s. 200-225.

K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 59-75.

U. Jakubowska, Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 82-105

T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Rozdział III. Problemy teorii legitymizacyjnych. Podstawowe pytania, Toruń 2000, s. 67-124.

P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, 5.1. Reżim polityczny a przywództwo polityczne, s. 178-184, 7. Przywództwo polityczne w poszczególnych kręgach kulturowych, s. 241-270.

W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997, Rozdział I. Legitymizacja jako kategoria analityczna, s. 11-46.

C. J. Friedrich, Z.K. Brzeziński, Dyktatura totalitarna i autokracja, Warszawa 2021, III. Ideologia totalitarna, s. 127- 180.

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, Rozdział V. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty, s. 99-116, Rozdział XIII. Kwestia ładu międzynarodowego, s. 225-240.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, wiele wydań.

R. Zenderowski, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004, rozdziały: 1.3. Państwa jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.5. Jednostki nieterytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.6. Narody jako podmioty prawa międzynarodowego, 1.7. Jednostki terytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego, 2.1. Powstawanie państwa, 2.2. Upadek państwa, 2.3. Typy państw we współczesnym świecie, 2.4.Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

T. Łoś- Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997, IV. Polityka zagraniczna państwa, V. Interesy narodowe i międzynarodowe, s. 51-78.

J. Potulski, Socjologia polityki, Gdańsk 2007, Władza jako zjawisko społeczne, s. 121-161; Elity polityczne, s. 200-225.

K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 59-75.

U. Jakubowska, Przywództwo polityczne, [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, s. 82-105

T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Rozdział III. Problemy teorii legitymizacyjnych. Podstawowe pytania, Toruń 2000, s. 67-124.

P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, 5.1. Reżim polityczny a przywództwo polityczne, s. 178-184, 7. Przywództwo polityczne w poszczególnych kręgach kulturowych, s. 241-270.

W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997, Rozdział I. Legitymizacja jako kategoria analityczna, s. 11-46.

C. J. Friedrich, Z.K. Brzeziński, Dyktatura totalitarna i autokracja, Warszawa 2021, III. Ideologia totalitarna, s. 127- 180.

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, Rozdział V. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty, s. 99-116, Rozdział XIII. Kwestia ładu międzynarodowego, s. 225-240.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.