Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2IEU Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia integracji europejskiej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących genezy integracji Europy i poszczególnych jej etapów. Omówione zostaną teorie procesów integracji europejskiej. Student zapozna się z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz mechanizmami jej działania. Przedmiot pozwala na dokonanie próby oceny funkcjonowania Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: historia, nauki o polityce

Rok studiów/semestr: studia pierwszego stopnia (II rok, trzeci semestr)

Wymagania wstępne: ukończony I rok studiów kierunek stosunki międzynarodowe

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Konwersatorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza materiałów źródłowych, referat

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 84 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 28 godz.

- realizacja referatu 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godz.

-udział w konsultacjach - 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw +1zalicz. + 2 godz. Konsultacje = 33 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

2konsult.+4ref.=6 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006.

K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.

J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018.

A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa 2011.

K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006.

E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

S. Parzymies, Integracja europejska w dokumentach, Warszawa 2008.

A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Warszawa 2006.

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

KP6_:

-WG1-WG6, WG8: student zna teorie integracji europejskiej, posiada podstawową wiedzę na temat przebiegu i przyczyn jednoczenia się Europy oraz wieloaspektowego działania instytucji i organów Unii Europejskiej;

-WK3, WK4: student ma świadomość konieczności postrzegania integracji europejskiej przez kontekst historyczny, cywilizacyjny, kulturowy, prawy, ekonomiczny i polityczny;

-UW1-UW5, UW7-UW9: student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z różnych źródeł i opierając się na rzetelnych danych przeprowadzić analizę funkcjonowania Unii Europejskiej oraz prognozować rozwój integracji Europy;

-UK2: tolerancyjnie podchodzi do innych poglądów innych osób w kwestiach współczesnej polityki europejskiej;

-UU1: student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować i klasyfikować informacje;

-KK1, KK2: student dostrzega i krytycznie ocenia osiągnięcia, jak i porażki europejskiego procesu integracyjnego;

-KO1: Student docenia kulturowy i regionalny kontekst wiedzy;

-KR2, KR3: student tolerancyjnie podchodzi do innych poglądów w problematyce współczesnej polityki europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje podczas konwersatoriów na podstawie prac i zadań wykonywanych przez uczestników zajęć i ich aktywności.

Podstawą zaliczenia przedmiotu „Historia Integracji Europejskiej” jest:

-aktywność studentów za zajęciach,

-przygotowanie referatu,

-uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium sprawdzającego opanowanie materiału,

-obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność).

Do uzyskania pozytywnego zaliczenia przedmiotu wymagana jest pozytywna ocena z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bortkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Bortkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.