Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna II i III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2PZPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna II i III RP
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony syntetycznej prezentacji głównych kierunków oraz uwarunkowań polityki zagranicznej Polski w latach międzywojennych, lat PRL oraz po 1989 r.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Położenie geopolityczne Polski

Polityka zagraniczna Polski w okresie budowy niepodległości i kształtowania się granic po pierwszej wojnie światowej.

Polityka zagraniczna przed i po 1926 r.

Polityka zagraniczna w latach 1935-1939

Sprawa polska podczas drugiej wojny światowej

Polityka zagraniczna PRL

Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczpospolitej 1989-2004

Polityka zagraniczna Polski po 2004 r.

Pełny opis:

Od początku XVIII na politykę zagranicą Rzeczpospolitej coraz większy wpływ miały ościenne mocarstwa. Efektem była utrata niepodległości. Następnie sprawa polska stała się czynnikiem przez wiele dziesięcioleci cementującym układ sił miedzy mocarstwami środkowo i wschodnioeuropejskimi.

Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Od początku ścierały się różne wizje polityki zagranicznej. Inne przesłanki przyświecały polityce na kierunku zachodnim, a inne wschodnim w okresie kształtowania się niepodległości.

Istotna cezurą był rok 1926 r., kiedy do władzy powrócił marszałek Józef Piłsudski. Niemal do śmierci miał on decydujący wpływ na kierunki polityki zagranicznej. W latach 1935-1939 Polska znalazła się w trudnej sytuacji międzynarodowej. Polską dyplomacja kierował wówczas Józef Beck. W latach drugiej wojny światowej polska dyplomacja miała ograniczone pole działania, funkcjonując na obczyźnie i poddawana naciskom mocarstw.

Lata PRL to okres w którym Polska posiadała atrybuty suwerennego państwa, ale nie prowadziła samodzielnej polityki zagranicznej. Po 1989 r. celem polskiej polityki zagranicznej stała się integracja euroatlantycka. Po 2004 r. Polska polityka zagraniczna stara się zapewnić państwu miejsce wśród czołowych państw Unii Europejskiej. Po 2015 r. istotnej aktywizacji uległ kierunek wschodni polskiej polityki.

Literatura:

M. Kamiński, M. Zacharias, polityka zagraniczna Rzeczpospolitej polskiej 1918-1939, Warszawa 1998

A. Skzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze wykorzystywane w dyscyplinach naukowych analizujących politykę zagraniczną

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat polskiej polityki zagranicznej oraz jej uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej i współczesnych stosunków międzynarodowych

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne rozważane w kontekście polityki zagranicznej

Student potrafi:

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

Student gotów jest do

- krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

Student docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Położenie geopolityczne Polski

Polityka zagraniczna Polski w okresie budowy niepodległości i kształtowania się granic po pierwszej wojnie światowej.

Polityka zagraniczna przed i po 1926 r.

Polityka zagraniczna w latach 1935-1939

Sprawa polska podczas drugiej wojny światowej

Polityka zagraniczna PRL

Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczpospolitej 1989-2004

Polityka zagraniczna Polski po 2004 r.

Pełny opis:

Od początku XVIII na politykę zagranicą Rzeczpospolitej coraz większy wpływ miały ościenne mocarstwa. Efektem była utrata niepodległości. Następnie sprawa polska stała się czynnikiem przez wiele dziesięcioleci cementującym układ sił miedzy mocarstwami środkowo i wschodnioeuropejskimi.

Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Od początku ścierały się różne wizje polityki zagranicznej. Inne przesłanki przyświecały polityce na kierunku zachodnim, a inne wschodnim w okresie kształtowania się niepodległości.

Istotna cezurą był rok 1926 r., kiedy do władzy powrócił marszałek Józef Piłsudski. Niemal do śmierci miał on decydujący wpływ na kierunki polityki zagranicznej. W latach 1935-1939 Polska znalazła się w trudnej sytuacji międzynarodowej. Polską dyplomacja kierował wówczas Józef Beck. W latach drugiej wojny światowej polska dyplomacja miała ograniczone pole działania, funkcjonując na obczyźnie i poddawana naciskom mocarstw.

Lata PRL to okres w którym Polska posiadała atrybuty suwerennego państwa, ale nie prowadziła samodzielnej polityki zagranicznej. Po 1989 r. celem polskiej polityki zagranicznej stała się integracja euroatlantycka. Po 2004 r. Polska polityka zagraniczna stara się zapewnić państwu miejsce wśród czołowych państw Unii Europejskiej. Po 2015 r. istotnej aktywizacji uległ kierunek wschodni polskiej polityki.

Literatura:

M. Kamiński, M. Zacharias, polityka zagraniczna Rzeczpospolitej polskiej 1918-1939, Warszawa 1998

A. Skzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)