Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w XIX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2ZHBW Kod Erasmus / ISCED: 08.302 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zarys historii Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w XIX i XXI w.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości dotyczące historii nowożytnej Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Znajomość geografii politycznej Afryki i Bliskiego Wschodu. Umiejętność czytania ze zrozumieniem obsługi internetu.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą obszaru MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna), orientować się w najważniejszych aspektach historii tego regionu oraz potrafić wskazać przyczyny aktualnej sytuacji politycznej wynikające z zaszłości historycznych.

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student powinien potrafić wymienić i wskazać państwa leżące na obszarze MENA. Posiadać podstawową wiedzę na temat ich dziejów od XIX wieku do współczesności. Powinien znać wpływ skutków kolonializmu na obszarze MENA na współczesną politykę i sytuację wewnętrzną państw. Powinien orientować się w skutkach gry mocarstw w okresie zimnowojennym na aktualną sytuację polityczną regionu.

Student powinien wiedzieć, jakie przemiany zaszły w najważniejszych państwach regionu na przełomie XX i XXI wieku. Jak wygląda współczesna scena polityczna w tych państwach, dlaczego trwają konflikty w Syrii, Iraku, Libii i Jemenie. Jakie były przyczyny powstania i ekspansji Państwa Islamskiego.

Powinien rozumieć i analizować informacje płynące z mediów, dotyczące obszaru MENA oraz umieć je zweryfikować w niezależnych źródłach.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h

Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h

Realizacja zadań projektowych - 0h

Przygotowanie do egzaminu – 20h

i obecność na nim – 1h

Literatura:

Bruno Callies de Salies, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Dialog, Warszawa 2012;

Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, KiW, Warszawa 2000;

J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Warszawa 2008;

Sz. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Dialog, Warszawa 2012;

A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 2002;

B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003;

F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych. Władza, polityka, ideologia, Kraków 2009;

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996;

W. Grabowski, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2013;

K. Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2007;

J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2011;

P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, Historia Afryki, Gdańsk 2003;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Posiada podstawowe wiadomości na temat obszaru MENA.

2. Posiada podstawowe wiadomości na temat historii i aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej krajów MENA

3. Rozróżnia grupy społeczne i religijne działające w poszczególnych państwach MENA, potrafi wskazać przyczyny konfliktów politycznych, gospodarczych i społecznych.

Umiejętności:

1. Potrafi analizować sytuację w krajach islamskich oraz krytycznie oceniać ukazujące się w mediach informacje dotyczące krajów muzułmańskich

2. Potrafi wskazać na historyczne przyczyny wpływające na aktualną sytuację panującą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

3. Potrafi wskazać zależności geopolityczne w regionie MENA.

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych i kulturowych regionu MENA korzystając z posiadanej wiedzy historycznej.

2. Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat – 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.