Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-1PK
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 1 rok sem. letni Matematyka specj. finansowa - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności: posługiwania się edytorem tekstu WORD, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel, tworzenia prostych programów w języku HTML z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego (dokumenty dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja drobnych projektów 25h = 25h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10+2h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 38 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 95 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. K. Wilson, Using Microsoft Office 2013 with Windows 8, Apress, Berkeley, CA, 2014 (dostęp: Springer Link)

2. G. Hart-Davis, Office 2010 Made Simple, Apress, Berkeley, CA, 2011 (dostęp: Springer Link).

3. D. Schultz, C. Cook, Beginning HTML with CSS and XHTML: Modern Guide and Reference, Apress 2007 (dostęp: Springer Link)

4. Ewa Domagała-Zyśk; "Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje", w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021

5. Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych"

Efekty uczenia się:

zna zasady bhp przy komputerze (KA6_WK05)

zna podstawowe programy wspomagające prace obliczeniowe (KA6_WG06)

zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel) oraz zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie (KA6_WG06, KA6_UW26);

umie tworzyć i wykorzystywać w praktyce arkusze kalkulacyjne, sporządzać diagramy i wykresy, wykorzystywać podstawowe dostępne funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, finansowe; umie obsługiwać pocztę elektroniczną oraz wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje (KA6_UW16, KA6_WG06, KA6_UW26);

potrafi przygotować pracę samodzielnie i zespołowo oraz zaprezentować wyniki na forum grupy (KA6_UU01, KA6_KO01)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)