Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-2BOP
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa II 360-FS1-1AL2
Analiza matematyczna II 360-FS1-1AM2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Model procesu decyzyjnego. Podstawowe rodzaje programowania matematycznego oraz metody wyznaczania rozwiązań optymalnych.

Założenia i cele przedmiotu:

umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II, Algebra liniowa II

wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie zadań rozpoczętych na laboratoriach i opracowanie w domu materiałów po odbytych zajęciach (wykładach, laboratoriach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 2x1h = 2h

realizacja zadań projektowych 20h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 55h, 2 ECTS

Literatura:

1. Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 1996.

2. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2001.

3. Badania operacyjne, red. naukowa W. Sikora, PWN, Warszawa 2008.

4. B. Guzik Elementy ekonometrii i badań operacyjnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.

5. Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.

6. Ekonometria i badania operacyjne: uzupełnianie z badań operacyjnych red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.

7. G.H Mitchell Badania operacyjne. Metody i przykłady, WNT, Warszawa 1977.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- modele matematycznie służące do modelowania realnych problemów decyzyjnych - KA6_WG02,

- metody optymalizacji liniowej, nieliniowej, dyskretnej, wielokryterialnej, w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności - KA6_WG03.

Student potrafi:

- wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją liniową i nieliniową - KA6_UW07,

- modelować i rozwiązywać zadania programowania dyskretnego, w warunkach ryzyka i niepewności - KA6_UW18.

- wykorzystywać dostępne programy wspomagające rozwiązywanie zagadnień decyzyjnych - KA6_UW17.

Student:

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie metod optymalizacji w procesach decyzyjnych - KA6_KK01.

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze dotyczącej metod optymalizacji, również w języku obcym - KA6_UU02.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz, Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)