Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-2SMG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 2 rok sem. letni Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w spotkaniach seminaryjnych 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h=15h

przygotowanie prezentacji 14h

realizacja referatów 20h

udział w konsultacjach 2x3h = 6h

prezentacja kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej 2x20h=40h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 89 godzin, 4 ECTS

Literatura:

Lliteratura uzależniona jest od tematów referatów prezentowanych przez studentów w trakcie seminarium.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

student posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze KA7_UK01

student umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki KA7_UK02

student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych KA7_UU02

student ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie

matematyki teoretycznej lub stosowanej KA7_WG04

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzeziński, Alina Dobrogowska, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Tomasz Brzeziński, Alina Dobrogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka, Izabela Malinowska, Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka, Izabela Malinowska, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)