Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Równania różniczkowe zwyczajne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2RR
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Równania różniczkowe zwyczajne
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie znajomości podstawowych pojęć i twierdzeń teorii równań różniczkowych zwyczajnych oraz znajomości metod rozwiązywania różnych typów równań różniczkowych i ich zastosowań.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Analiza matematyczna, Algebra liniowa

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x2h = 10h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 15h + 4h = 19h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 74 godzin, 2 ECTS

Literatura:

[1] J.Diblík, M. Růžičková, E. Schmeidel, Równania różniczkowe zwyczajne I, istnienie i jednoznaczność rozwiązania oraz podstawowe metody rozwiązywania, Wydawnictwo UwB 2021.

[2] W.I.Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN 1975.

[3] N.M.Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, PWN 1986.

[4] M.Gewert,, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Teoria, przykłady, zadania, GiS 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe pojęcia teorii równań różniczkowych zwyczajnych i rozumie interpretację geometryczną równania różniczkowego.KA6_WG05, KA6_WK01,

Umie rozwiązywać elementarne równania różniczkowe zwyczajne z wykorzystaniem właściwych metod analitycznych.KA6_WG02, KA6_UW06, KA6_UW11, KA6_UW12, KA6_UK01,

Zna podstawowe twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności i umie badać istnienie rozwiązania zagadnienia początkowego. KA6_WG01, KA6_WG03, KA6_UU01, KA6_KK01,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

1.Przewidziane są następujące prace pisemne: kolokwia, kartkówki, prace domowe. Prowadzący wyznacza dwa terminy każdego z kolokwiów, przy czym drugi termin jest terminem poprawkowym.

2.Uzyskanie przez studenta 3 lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności stanowi podstawę do niezaliczenia ćwiczeń.

3. Ocenę końcową stanowią punkty zdobyte na kolokwiach, kartkówkach i pracach domowych, przy czym punkty z kolokwiów stanowią 90% oceny, zaś pozostałe zdobyte punkty to 10% oceny. Aby zaliczyć ćwiczenia student musi zdobyć przynajmniej połowę możliwych do zdobycia na kolokwiach punktów. Oceny końcowe wystawiane są zgodnie z następującym kryterium:

• 90%-100% możliwych do zdobycia punktów- bardzo dobry

• 80%-89% możliwych do zdobycia punktów – dobry plus

• 70%-79% możliwych do zdobycia punktów – dobry

• 55%-69% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny plus

• 45%-55% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny

• Mniej niż 45% możliwych do zdobycia punktów- niedostateczny

4. Prowadzący może podnieść ocenę o 0,5 stopnia w przypadku, gdy student wykazał się dużą aktywnością w czasie zajęć, bądź zaliczył wszystkie kolokwia w pierwszym możliwym terminie.

Egzamin jest pisemny.

1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczy ćwiczenia.

2. Za aktywny udział w ćwiczeniach można otrzymać łącznie 10 punktów - zaproponuje prowadzący ćwiczenia.

3. Za pisemną część egzaminu można otrzymać łącznie 90 punktów.

Składa się z 3 części zawierających pytania teoretyczne.

Więc student może uzyskać łącznie z wszystkich części 100 punktów. Ocena końcową jest zgodna z przedstawiona skalą ocen:

90% -100% - ocena: bardzo dobry;

80% - 89% - ocena: dobry plus;

70% - 79% - ocena: dobry;

60% - 69% - ocena: dostateczny plus; 46% - 59% - ocena: dostateczny; 0% - 45% - ocena: niedostateczny.

W przypadku niewielkiej ilości brakujących punktów do zaliczenia, czy lepszej oceny (do 5% punktów z egzaminu) możliwy jest egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miroslava Růžičková
Prowadzący grup: Miroslava Růžičková, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miroslava Růžičková
Prowadzący grup: Miroslava Růžičková, Karolina Wojciechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)