Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3PG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 3 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów sytuacji i podstawowych problemów gospodarczych Polski, wyjaśnienie zasad i skutków

podstawowych działań polityki ekonomicznej, zdobycie umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji gospodarczej oraz poznanie

praktycznych konsekwencji prowadzonej polityki gospodarczej. Dzięki temu studenci rozszerzą swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych

a w szczególności nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ MK_38 Wykład z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta (75h):

Udział w wykładach i ćwiczeniach 45

Przygotowanie prac pisemnych 10

Przygotowanie się do wykładu

i ćwiczeń 10

Udział w konsultacjach 5

Praca własna - lektura literatury 5

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz. ECTS 2

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2008.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2007.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawa mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2001.

Fajferek, Polityka ekonomiczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

3PG_W01 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu ekonomicznych podstaw polityki gospodarczej. (KA6_WK02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie systemu punktowego.

Skala ocen:

31-36 pkt dst

37-42 pkt dst+

43-48 pkt db

49-54 pkt db+

55-60 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)