Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana algebra liniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3SAL
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosowana algebra liniowa
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 3 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z zastosowaniami algebry liniowej w innych działach matematyki i w innych dziedzinach nauki niż matematyka. Zrozumienie sposobów modelowania matematycznego zjawisk przyrodniczych i

ekonomicznych. Opanowanie przez studentów niezbędnych do tego

pojęć i operacji z Algebry liniowej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zastosowaniami Algebry liniowej w innych działach matematyki, w ekonomii, biologii i informatyce.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 3, semestr: 1

Prerekwizyty: Algebra liniowa I, Algebra liniowa II

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x2h = 14h

dokończenie zadań rozpoczętych na laboratoriach i opracowanie w domu materiałów po odbytych zajęciach (wykładach, laboratoriach) 7x3h = 21h

udział w konsultacjach 7x1h = 7h

przygotowanie do zaliczenia 16h + 4h = 20h

przygotowanie do kolokwiów 2 x 6h=12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 67 godzin, 2,5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 67 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

1. K. Adrianowicz, I. Nowak, Po co nam ta matematyka? Zastosowania algebry liniowej nie tylko dla studentów pierwszych lat studiów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.

2. H. Dym, Linear algebra in action, Graduate Studies in Mathematics, 78, American Mathematical Society, Providence, RI, 2007.

2. U. Foryś, Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie, Warszawa

2011, skrypt, http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/mbm/wyklad.pdf.

3. P. Lancaster, M. Tismenetsky, The Theory of Matrices, Second Edition with Applications, Academic Press, 1985

4. C. Meyer, Matrix analysis and applied linear algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 2000.

Efekty uczenia się:

KA7_WG06 zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny

z innymi działami matematyki teoretycznej

i stosowanej

KA7_WG10 zna matematyczne podstawy najważniejszych teorii

np. fizycznych lub matematyki finansowej

stosujących narzędzia matematyczne

KA7_UW10 potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem

na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów

z różnych działów matematyki i zadań praktycznych

KA7_UW14 potrafi konstruować modele matematyczne,

wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych

zastosowaniach matematyki

KA7_UK01 posiada umiejętności wyrażania treści

matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach

matematycznych o różnym charakterze

KA7_UU02 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje

w literaturze, także w językach obcych

KA7_KK02 potrafi formułować opinie na temat podstawowych

zagadnień matematycznych

KA7_KO01 rozumie konieczność systematycznej pracy nad

wszelkimi projektami, które mają długofalowy

charakter, w szczególności potrafi działać w sposób

przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stocka
Prowadzący grup: Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)