Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Liniowe zagadnienia brzegowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2LZB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Liniowe zagadnienia brzegowe
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna- 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnych informacji z teorii liniowych zagadnień brzegowych, dzięki czemu będą oni gotowi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania pewnych zagadnień z różnych dziedzin nauki i praktyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - do wyboru (Wykład monograficzny III/1)

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów/semestr: II rok / 3 semestr.

Wymagania wstępne: algebra liniowa, równania różniczkowe zwyczajne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, problemowe prace domowe, praca nad literaturą, konsultacje, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x2h = 14h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 10x3h = 30h udział w konsultacjach 3x1h = 3h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwiów 2x4h = 8h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 63 godzin,

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin.

Literatura:

1. A. Boičuk, M. Růžičková, A. Sliżewska: Liniowe zagadnienia brzegowe z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (2018) ISBN 978-83-7431-555-5.

2. J. Diblík, M. Růžičková, E. Schmeidel: Równania różniczkowe zwyczajne, Istnienie i jednoznaczność rozwiązania oraz podstawowe metody rozwiązywania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (2021) ISBN 978-83-7431-725-2.

3. Boichuk, A.A. - Samoilenko A.M.: Generalized inverse operators and Fredholm boundary-value problems, Koninklijke Brill NV, Utrecht, Boston (2004).

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę z algebry liniowej oraz z teorii równań różniczkowych zwyczajnych; Posługuje się podstawowymi narzędziami z teorii liniowych zagadnień brzegowych;

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia;

Potrafi samodzielnie wyszukiwać w literaturze wiadomości na zadany temat, rozumie nazwy i terminy matematyczne w językach obcych; Student jest przygotowany do zastosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu pewnych problemów z różnych dziedzin.

KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UU01, KA7_UW02, KA7_UW06, KA7_UW13, KA7_UW14, KA7_KK01.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia- zaliczenie na podstawie wyników trzech kolokwiów oraz aktywności i obecności na ćwiczeniach:

1. Wyniki kolokwiów. Niezbędne jest uzyskanie z każdego kolokwium co najmniej 50% punktów.

2. Aktywność na ćwiczeniach. W trakcie semestru za aktywny udział w ćwiczeniach można otrzymać łącznie 10 punktów.

3. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

W przypadku nie zdobycia 51% jest możliwość napisania zaliczenia z całego semestru. Do tego zaliczenia mogą podejść osoby, które uzyskały co najmniej 30% punktów z kolokwiów (liczonych jako średnia arytmetyczna).

Egzamin jest pisemny. W przypadku niewielkiej ilości brakujących punktów do zaliczenia, czy lepszej oceny (do 5% punktów z egzaminu) możliwy jest egzamin ustny.

1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczy ćwiczenia.

2. W trakcie semestru za aktywny udział w ćwiczeniach można otrzymać łącznie 10 punktów.

3. Egzamin w formie pisemnej składa się z części:

- Macierz pseudoodwrotna, ortoprojektor macierzy, rozwiązywanie układów równań algebraicznych z macierzą osobliwą;

można otrzymać łącznie 30 punktów.

- Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych, Teoria Weyra dla rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych z wielokrotnymi wartościami własnymi, operator Greena zagadnienia Cauchy'ego, rozwiązywanie jednorodnego zagadnienia brzegowego;

można otrzymać łącznie 30 punktów.

- Uogólniony operator Greena, Rozwiązywanie niejednorodne zagadnienia brzegowego, aproksymacja warunków brzegowych, aproksymacja zagadnienia brzegowego;

można otrzymać łącznie 30 punktów.

Więc student może uzyskać łącznie z wszystkich części 100 punktów. Ocena końcową jest zgodna z przedstawiona skalą ocen:

90% -100% - ocena: bardzo dobry;

80% - 89% - ocena: dobry plus;

70% - 79% - ocena: dobry;

60% - 69% - ocena: dostateczny plus; 46% - 59% - ocena: dostateczny; 0% - 45% - ocena: niedostateczny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miroslava Růžičková
Prowadzący grup: Miroslava Růžičková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)