Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2MCHA
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mechanika analityczna
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna- 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcie układu fizycznego. Układy inercjalne - grupa Galileusza.

Przestrzeń konfiguracyjna i przestrzeń fazowa jako rozmaitości gładkie. Wiązka styczna- formalizm Lagrange'a. Zasada najmniejszego działania – równania Lagrange’a.

Wiązka kostyczna, rozmaitość symplektyczna- formalizm Hamiltona. Pojęcie nawiasu Poissona. Równania Hamiltona.

Układy całkowalne w mechanice.

Oscylator harmoniczny z tłumieniem i siłą

wymuszającą. Małe drgania.

Prawa zachowania (zasada zachowania: energii, pędu i momentu

pędu) – symetrie przestrzeni euklidesowej.

Układ wielu ciał. Zagadnienie dwu ciał – prawa Keplera.

Odwzorowanie momentów. Rozmaitości Poissona. Bryła sztywna – tensor bezwładności. Równania Eulera.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna, Algebra, Równania różniczkowe zwyczajne, Geometria różniczkowa

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwium 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 59 godzin, 2 ECTS

Literatura:

1. L.Landau, J. Lifszyc ''Mechanika'' Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2007

2. V. I. Arnold, ''Metody Matematyczne Mechaniki Klasycznej'',

PWN, 1981

3.G. L. Kotkin, W. G. Serbo, Zbiór zadań z mechaniki klasycznej,

WNT, 1972.

4. L.G. Grieczko et. al., Zadania z fizyki teoretycznej, PNW, 1975,

Rozdział I.

5. J.E. Marsden, T. Ratiu, Introduction to Mechanics and symmetry, Springer 1999.

Efekty uczenia się:

Zna formalizm hamiltonowski i lagranżowski mechaniki klasycznej. Rozumie ich związek z teorią równań różniczkowych zwyczajnych. KA7_WG02, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW04, KA7_UW05, KA7_UW06, KA7_UW08, KA7_UW10, KA7_UW13, KA7_UW15, KA7_WG10

Potrafi, na gruncie teorii Hamiltona lub Lagrange'a, sformułować proste zagadnienia mechaniki klasycznej. KA7_WG02, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW04, KA7_UW05, KA7_UW06, KA7_UW10, KA7_UW14, KA7_UW15, KA7_KK01, KA7_KK02, KA7_WG10

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dwuczęściowy (część pisemna i ustna). Warunkiem

przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anatol Odzijewicz, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Anatol Odzijewicz, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goliński
Prowadzący grup: Tomasz Goliński, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)