Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyki matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2MFM
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody fizyki matematycznej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o trzech działach fizyki teoretycznej: mechanika klasyczna, elektrodynamika, mechanika kwantowa i roli matematyki w fizyce teoretycznej.

Skrócony opis:

Równania falowe - wyprowadzanie, rozwiązywanie i interpretacja wyników (struny, fale w przestrzeni, związane z nimi funkcje specjalne, symetrie).

Równania Maxwella - postać różniczkowa i postać całkowa, elektro- i magnetostatyka, fale elektromagnetyczne oraz przybliżenie optyki geometrycznej.

Równanie Schrödingera - podstawowe koncepcje i interpretacje mechaniki kwantowej, kwantowanie kanoniczne, zasada nieoznaczoności Heisenberga,

najprostsze układy kwantowe, moment pędu i grupa obrotów, równanie Diraca i najprostsze jego rozwiązania (pojęcie antymaterii). Równanie

przewodnictwa ciepła, wprowadzenie do termodynamiki (formy różniczkowe) wraz z ujęciem mikroskopowym.

Pełny opis:

Profil kształcenia: akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Mechanika analityczna, Równania różniczkowe cząstkowe

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w

grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenienie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach,

ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 77 godzin, 3 ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_KK01, KA7_WG02, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW02, KA7_UW05, KA7_UW04, KA7_UW06, KA7_UW08, KA7_UW10, KA7_UW14, KA7_UW15, KA7_WG10

KA7_WG01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych

działów matematyki, KA7_WG02 dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji

rozumowań matematycznych, KA7_WG04 ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej, KA7_WG05 jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, KA7_WG06 zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej, KA7_UW14 potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych

zastosowaniach matematyki, KA7_UW15 rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych, KA7_UK01 posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach

matematycznych o różnym charakterze, KA7_UU01 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu

lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania, KA7_KK01 zna graniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goliński
Prowadzący grup: Tomasz Goliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Marsden, Jerrold E., and Tudor S. Ratiu. "Introduction to mechanics and symmetry"

2. von Neumann J. Mathematical foundations of quantum mechanics

3. Mackey G. Mathematical foundations of quantum mechanics

4. Byron Frederick W., Fuller Robert W. - Mathematics of classical and quantum physics

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Horowski
Prowadzący grup: Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)