Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i prawo urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-2PPE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i prawo urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz nabycie umiejętności wskazania podobieństw i różnic między statusem urzędników a pracowników. Przedstawienie zasad rekrutacji w administracji publicznej, sposobów nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz praw i obowiązków urzędników i ich odpowiedzialności.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. zajęć asynchronicznych).

Metody dydaktyczne – wykład klasyczny, metoda pokazowa przy zajęciach zdalnych asynchronicznych, konsultacje.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godzin (w tym 15 godz. zajęć asynchronicznych); przygotowanie do zajęć 75 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godzin, egzamin 2 godziny. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009;

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019;

Literatura uzupełniająca:

4. J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008;

5. M. Stec, Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008;

6. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006;

7. A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

Wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej – KA6_WG3

Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej -KA6_WK2

Umiejętności, absolwent potrafi:

Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji- KA6_UW1

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych; dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego – KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prowadzący grup: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prowadzący grup: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prowadzący grup: Aneta Giedrewicz-Niewińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)