Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola administracji samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2KC Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola administracji samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat systemu kontroli administracji samorządowej, podstawowej terminologii w tym zakresie, a także obowiązujących przepisów prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe specjalistyczne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 2 /sem. letni

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 7 godzin konwersatorium (w tym 3 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co

odpowiada 1,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

C. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2003

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2007

J. Jeżewski (red.) Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999

D. Rajca (red), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010

Z. Niewiadomski (red. ) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania ), Toruń 2008

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008

P. Zborniak, Granice działalności gospodarczej podmiotów komunalnych , Przemyśl 2004

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA7_WG4 - absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz działania administracji publicznej

KA7_WG5 - absolwent zna i rozumie główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

UMIEJĘTNOŚCI

KA7_UW3 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA7_KO2 - absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła na zajęciach, praca w grupie, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie ustne lub pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.