Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zamówień publicznych w działalności Lasów Państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2PZL
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych w działalności Lasów Państwowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzą z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa handlowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie regulacji prawnych prawa zamówień publicznych w działalności Lasów Państwowych. Analizie poddane zostaną poszczególne etapy postępowania przetargowego w postępowaniach występujących w działalności Lasów Państwowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: studia niestacjonarne drugiego stopnia.

Rodzaj przedmiotu: konwersatorium.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok 2/ semestr 4.

Wymagania wstępne: dla zrozumienia zagadnień wykładu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa handlowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium (w tym 6 godz. zajęć zdalnych)

Metody dydaktyczne: konwersatorium, praca indywidualna, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 35 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 3 godz.. Razem 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 15 godz. co odpowiada 0,6 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta. który nie wymaga bezpośrednio udziału nauczyciela: 35 godz. co odpowiada 1,4 pkt. ECTS.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. II, dostępne na: https://ekomentarzpzp.uzp.gov.pl/

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KP7_WK1

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego): formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KP7_UW2

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KP7_UW4

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - KP7_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie punktów zdobytych z pisemnego testu oraz ustnej prezentacji przygotowanego projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)