Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stanowienie prawa miejscowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2SPM Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stanowienie prawa miejscowego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat aktów prawa miejscowego i sposobu ich stanowienia, przedstawienie podstawowej terminologii z tego zakresu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe specjalistyczne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 2 /sem. zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 7 godzin konserwatorium (w tym 3 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – konserwatorium , konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz.

Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2020

2. T. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA7_WG5 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK2 - absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI

KA7_UW3 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA7_KO2 - absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła na zajęciach, praca w grupie, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie ustne lub pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej, również w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.