Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1AP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu organizacji międzynarodowych w tym w szczególności: prawa organizacji międzynarodowych;charakterystyki, istoty funkcjonowania i działalności najważniejszych organizacji międzynarodowych powszechnych i regionalnych na świecie oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (4 pkt ECTS)

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin konwersatorium (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

praca z tekstami naukowymi i źródłami prawa międzynarodowego, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz.

Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2020;

2. Kuźniak B., Ingelević-Citak M., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017;

3. Latoszek E., Proczek M.: Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006;

4. Latoszek E., Proczek M.,Organizacje międzynarodowe, założenia, cele, działalność, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Warszawa 2011;

2. Klepacki Z.M., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997;

3. Łoś-Nowak T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2009;

4. Menkes J., Wasikowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017;

5. Żurawski vel Grajewski P.(red.), Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, Łódź 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_WG3 – zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_UK2 – potrafi uczestniczyć w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE.Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_KK1 – jest gotów dokonać krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.Realizacja zadań w formule e-learningu.

Zaliczenie pisemne w formie pytań testowych.

Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę końcową z przedmiotu o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.