Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2IUE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot Instytucje i źródła prawa UE obejmuje podstawowe informacje nt. źródeł prawa i instytucji Unii Europejskiej (istota i charakter

poszczególnych źródeł prawa UE; charakter prawny, skład, struktura wewnętrzna, kompetencje instytucji Unii Europejskiej; procedury

tworzenia prawa UE i jego implementacja, kontrola przestrzegania prawa UE).


Skrócony opis:

Przedmiot Instytucje i źródła prawa UE obejmuje podstawowe informacje nt. źródeł prawa i instytucji Unii Europejskiej (istota i charakter

poszczególnych źródeł prawa UE; charakter prawny, skład, struktura wewnętrzna, kompetencje instytucji Unii Europejskiej; procedury

tworzenia prawa UE i jego implementacja, kontrola przestrzegania prawa UE).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne I stopnia.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy .

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godz. wykładu (50% w formacie e-learning asynchronicznie) i 30 godz.

ćwiczeń (50% w formacie e-learning asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz. (15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia)

- e-learning - 30 godz. (forma asynchroniczna - 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia)

- udział w konsultacjach - 43 godz.

- egzamin - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 75 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym 30 godz. aktywności związanych z formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje,

egzamin), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (w tym 30 godz. związanych z aktywnościami w formacie e-learning), co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2015,

Barcz J. (red.) Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010,

Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2012,

Barcz J. (red.) Źródła prawa Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2012,

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i

terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze

prawa Unii Europejskiej w jego instytucjonalno-administracyjnym wymiarze oraz funkcjonowania administracji publicznej na poziomie europejskim (KA6_WG2)

umiejętności:

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną na poziomie unijnym – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2)

kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa ustrojowego EU i jego administracyjnego wymiaru oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KK1)

weryfikacja:

wykłady - egzamin

ćwiczenia - zaliczenie oraz bieżąca analiza i ocena pracy studenta podczas zajęć (m.in. pracy indywidualnej, pracy w grupie,

rozwiązywania kazusów i innych zadań)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. platformy eduPortal)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test łączący pytania jednokrotnego wyboru z pytaniami wymagającymi uzupełnienia

(w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość egzaminu w formie ustnej)

Zaliczenie ćwiczeń - forma pisemna (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość zaliczenia w formie ustnej), test

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. platformy eduPortal)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.