Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji, obowiązki harmonizacyjne wynikające z prawa unijnego). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej w Polsce, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej, także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakacedmicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy,

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne,

Rok studiów/semestr: rok II/semestr III,

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: wykład: 60 godz. (w tym 8 godz. w formie asynchronicznej, tj. e-learning), ćwiczenia: 30 godz. (w tym 4 godz. w formie asynchronicznej, tj. e-learningu)

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 9,

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 90 godz. (w tym 12 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych, tj. w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 45 godz., egzamin - 2 godz.

Łącznie: 225 godz., co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godz. co odpowiada 5 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godz., co odpowiada 4 pkt ETCS

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Warszawa 2017.

3) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

4) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

5) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

6) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe.

Wykład: egzamin pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Eugeniusz Ruśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)